Zamówienie Nr JRP.042.1.2011 z dnia 2011-09-06 - Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Tytuł Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej .
Numer JRP.042.1.2011
Data wydania 2011-09-06
Bielsk Podlaski, 06.09.2011 r.
 
JRP. 042.1.2011
 

Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

 

1. Zamawiający (Beneficjent):

 
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Regon 050658982
NIP 5432066155
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego :

a) część I - ok. 30 szt. parasoli automatycznych w kolorze granatowym z logotypem uzgodnionym z Zamawiającym . Stelaż parasola winien być wykonany z włókna szklanego, średnica czaszy co najmniej 130cm, długość ramienia co najmniej 70 cm,

b) część II -ok. 50 szt. kalendarzy trójdzielnych na 2012r. z przesuwanym datownikiem                        z umieszczonym logotypem uzgodnionym z Zamawiającym ,

c) część III - ok.30 szt. kalendarzy książkowych na 2012 r. w twardej oprawie skóropodobnej ( ciemnozielona lub brązowa oprawa) formatu min. A4 z logotypem uzgodnionym z Zamawiającym. Każdy dzień tygodnia powinien być umieszczony na oddzielnej stronie. Ponadto kalendarz winien posiadać miejsce na notatki, skrócony kalendarz na 2011-2013 r. i plan Bielska Podlaskiego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

 

Miasto Bielsk Podlaski ma zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę w wysokości 2 440,00 zł. Ilość sztuk zamawianych materiałów promocyjnych może ulec zmianie w zależności od proponowanych cen przez Wykonawców.

Rozmiar, kolor oraz rozmieszczenie logotypów powinny być uzgodnione z Zamawiającym

i zgodne z dokumentem pn. Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             w Białymstoku, w zakładce Fundusze UE→Zasady promocji.

 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 
a) cena ofertowa brutto za 1 szt. materiałów promocyjnych - 100%
 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad ;

                           
                             najniższa cena brutto spośród ofert ważnych

 w =   ------------------------------------------------------------    x 100 % x 100 pkt

                             cena brutto oferty badanej
 
4. Termin realizacji zamówienia:
 
- do 30.09.2011 r.
 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść)w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 12.09.2011 r. i oznaczyć: „Oferta na dostawę materiałów promocyjnych promujących projekt pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

 
 
 
 
Pełnomocnik
ds. Realizacji Projektu (MAO)
Walentyna Szymczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-09-06

Data modyfikacji: 2011-09-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-09-06