Zamówienie Nr Gk. 414.8.2011 z dnia 2011-09-07 - na wykonanie zadania wymiany nawierzchni kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych, odnowienie tablic nagrobkowych i konserwację zieleni na mogiłach WP i AK z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim

Tytuł na wykonanie zadania wymiany nawierzchni kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych, odnowienie tablic nagrobkowych i konserwację zieleni na mogiłach WP i AK z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim
Numer Gk. 414.8.2011
Data wydania 2011-09-07

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE ZADANIA

Urząd Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania wymiany nawierzchni kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych, odnowienie tablic nagrobkowych i konserwację zieleni na mogiłach WP i AK z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót zamówienia stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia: 07.10.2011

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Sposób porównania ofert: Przez porównanie cen – zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców złoży równorzędne oferty o najniższych cenach, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z zaoferowaną ceną w wyniku negocjacji z tymi Wykonawcami.

Termin złożenia oferty do 14.09.2011r. Godz. 10.00 – otwarcie ofert godz. 10.30.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2011r. w szczelnie zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 oraz oznaczyć : oferta na „Przebudowę nawierzchni placu w otoczeniu mogił żołnierzy IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej oraz Samodzielnej Grupy Operacyjnej “NAREW” na kwaterze znajdującej się na terenie cmentarza wyznaniowego przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”.

Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Justyna Gałuszewska - Ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2011-09-07

Data modyfikacji: 2011-09-07

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-09-07