Zamówienie Nr Izp.271.15.2011 z dnia 2011-04-15 - Przetarg nieograniczony pn. ,, Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej przedsięwzięcia dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. ,, Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej przedsięwzięcia dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”
Numer Izp.271.15.2011
Data wydania 2011-04-15
Izp.271.15.2011

Bielsk Podlaski: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej przedsięwzięcia dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta
Numer ogłoszenia: 79558 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej przedsięwzięcia dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie składa się z dwóch części: 1) CZĘŚĆ I - opracowanie studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oraz rozbiórce stacji paliw i budowie ogrodzenia przemysłowego zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie , Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne. 2) CZĘŚĆ II - wykonanie dokumentacji projektowej planowanego zamierzenia inwestycyjnego z wyszczególnieniem zakresu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. a) Budowa sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oznaczonych nr geod.: 3474/1, 3474/17, 3474/4, 3474/34, 3474/55, 3474/29, 3474/27, 3659, 3648/2, 3649, 6/2, 7/1, 3474/19, 3474/45 w zakresie: - budowa kanalizacji sanitarnej o długości 1480 mb. i i przekroju Ø od 200 do 300 mm; - budowa sieci wodociągowej o długości 1040 mb, przekroju Ø od 160 do 200 mm; - kanalizacji deszczowej o długości 2020 mb, przekroju Ø od 300 do 800 mm; - budowa jezdni asfaltowej o szerokości 6 mb i długości 1300 mb; - budowa chodnika jednostronnego o długości 1300 mb; - budowa oświetlenia ulicznego o długości 1300 mb. b) Budowa stacji transformatorowej na działce ozn. nr geod.: 3474/52, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 35EE i jej zasilenie linią SN ze stacji transformatorowej znajdującej się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 5223 poprzez działki ozn. nr geod.: 3474/52, 3474/34, 3474/1, 5224, 3473/8, 5187/1 i 5223. c) Rozbiórka stacji paliw na działkach oznaczonych nr geod.: 3474/4, 3474/36, d) Budowa ogrodzenia przemysłowego działek ozn. nr geod.: 3474/43, 3474/44, 3474/36, 3474/4, 3474/52, 3474/53, 3474/48 2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z póź. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa zawierać będzie : a. projekt budowlany i wykonawczy po 5 egz. + CD /pdf / wraz z przedmiarami robót ( w formacie Excel), b. kosztorys inwestorski - 2 egz. + CD (w formacie Excel), c. kosztorys ofertowy ( bez cen jednostkowych i wartości ) - 1 egz. + CD (w formacie Excel), d. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 3 egz. + CD ( MS WORD). e. informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. + CD ( MS WORD), f. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 5 egz. + CD ( pdf). g. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz. + CD ( pdf). UWAGA: Pliki nie powinny przekraczać wielkości 10 MB. Nazwa pliku nie powinna zawierać znaków specjalnych, spacji i liter polskich. 3. Wykonawcy zostanie udostępniona stosowna dokumentacja inwetaryzacyjna. Informacje o terenie inwestycyjnym: - niniejszy obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XLVIII/234/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2005 r.) - Decyzja nr Gk.7624-35/06/07 z dnia 07.03.2007 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia rozbiórki stacji paliw - Decyzja nr 11/08 z dnia 21.05.2008 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych. - Decyzja nr Gk 7624-20/10 z dnia 21.10.2010 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej : - 1 usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie - dotyczy CZĘŚCI I, - 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej robót sanitarnych, drogowych i elektrycznych z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie - dotyczy CZĘŚCI II;
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami : - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług wykonywania studiów wykonalności poprzez uczestnictwo w zespole realizującym tego typu usługi - dotyczy CZĘŚCI I, - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych i w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - dotyczy CZĘŚCI II;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku : 1) wydłużonych postępowań w sprawie uzyskania niezbędnych dokumentów do realizacji przedmiotu umowy, 2) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przesłanie wykonawcom SIWZ nastąpi na ich pisemny wniosek w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku , SIWZ można również odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, biuro podawcze - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-15