Zamówienie Nr Izp.341-6/11 z dnia 2011-03-03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu w trybie zapytania ocenę pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu w trybie zapytania ocenę pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.341-6/11
Data wydania 2011-03-03
Bielsk Podlaski,03-03-2011r.
 

Izp.341 – 6/11

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U.   z 2010r. Nr 113,poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu w trybie zapytania o cenę pn. ,, Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski” wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:    
Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8

18 – 400 Łomża    

                                                         

Cena oferty wynosi – 1476,00 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

 
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

1.Oferta Nr 1 złożona przez :

Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8
18 – 400 Łomża    

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

 

2.Oferta Nr 2 złożona przez :

Rzeczoznawca Majątkowy
        Andrzej Malinowski

        Sochonie 101/3
        16 – 010 Wasilków                                                                                                                                  

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 33,33pkt.

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-03-03