Zamówienie Nr Izp.271.5.2018 z dnia 2018-02-05 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa
Numer Izp.271.5.2018
Data wydania 2018-02-05

Izp.271.5.2018

Ogłoszenie nr 513969-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

 

Miasto Bielsk Podlaski: Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa
Numer referencyjny: Izp.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa. Zakres opracowania obejmuje: 1) budowę fontanny, o wymiarach ok. 5,0 m x 5,0 m w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi; z jedną dyszą bijącą wodą do wysokości 3 m umieszczoną centralnie i dającą efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego; z systemem 8 – 10 szt. dysz bijących wodą do wysokości 1,5 m i dającą efekt wizualny drugiego obrazu wodnego. Dysze zintegrować z podwodnymi agregatami fontannowymi. Oświetlenie ww. obrazów wodnych – za pomocą reflektorów ze światłem ledowym. Sterowanie agregatami oraz reflektorami za pośrednictwem programowalnego sterownika, poprzez system sygnałów. Stację uzdatniania oraz szafę sterującą umieścić w pomieszczeniu technicznym obok niecki fontanny. Przepływ wody w instalacji fontanny należy zaprojektować jako dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania wody, zasilania dysz, 2) budowę przyłącza wodociągowego (usytuowanie wodomierza w pieszczeniu technicznym fontanny), 3) budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, 4) budowę odcinka instalacji eNN od szafki licznikowej (przyłącze elektroenergetyczne wraz z szafką licznikowa wykona PGE Dystrybucja Sp. z o.o.), 5) roboty drogowe – utwardzenie wokół fontanny i połączenie z istniejącymi chodnikami. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami 1-2-3-4. 2. Zamawiający wystąpił w dniu 19.01.2018 r. z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. 3. Zakres terenu objętego opracowaniem oznaczono na mapie – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Teren, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta. 5. W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi: 1) pozyska aktualną mapę do celów projektowych (o ile będzie konieczne), 2) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne), 3) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich, niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz (o ile będzie konieczne), 4) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy, 5) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy właściwemu organowi przez Inwestora, 6) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, 7) wykona badania geotechniczne gruntu, 8) opracuje przedmiary robót, 9) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), 10) opracuje dokumentację techniczną, 11) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, 12) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 6. Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia. 7. Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1) projekt budowlany - 5 egz. + CD /JPG/ – opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 2) projekt wykonawczy - 3 egz. + CD /JPG/ - opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.), 3) przedmiar robót - 2 egz. + CD (w formacie Excel) - przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 4) specyfikację techniczną wyk