Zamówienie Nr Izp.271.28.2011 z dnia 2011-10-03 - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej

Tytuł Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej
Numer Izp.271.28.2011
Data wydania 2011-10-03
Izp.271.28.2011

Bielsk Podlaski: Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej
Numer ogłoszenia: 315258 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280352 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : - jezdni z betonu asfaltowego - 655,00 m2 , - chodnika z kostki brukowej betonowej - 182,00 m 2, - zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej - 140,00 m2 , - zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej - 96,00 m2 , - zieleńce 284,00 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta , Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BIELBUD Sp. z o.o., ul. Białowieska 113E, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125436,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 167470,65
  • Oferta z najniższą ceną: 167470,65 / Oferta z najwyższą ceną: 167470,65
  • Waluta: PLN.
 

Z up. Burmistrza Miasta

Jan Radkiewicz
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-10-03

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-10-04