Zamówienie Nr Izp.271.19.2011 z dnia 2011-06-10 - Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ogłoszenie o zamówieniu 2011/S 95-156051 z 18 maja 2011 r.)

Tytuł Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ogłoszenie o zamówieniu 2011/S 95-156051 z 18 maja 2011 r.)
Numer Izp.271.19.2011
Data wydania 2011-06-10

Bielsk Podlaski, 2011-06-09

Izp. 271.19.2011
 

Postępowanie dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości do 5 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ogłoszenie o zamówieniu 2011/S 95-156051 z 18 maja 2011 r.)

          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał następujące pytania:

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający podpisze przy umowie kredytowej oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 

Odpowiedź: Zamawiający podpisze umowę wg treści określonej w załączniku Nr 2 do specyfikacji wraz załącznikami nr 1 i nr 2 do umowy.

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający przewiduje podjęcie Uchwały Rady Miasta upoważniającej Burmistrza do ustanowienia zabezpieczenia do przedmiotowego kredytu w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podejmowania odrębnej Uchwały Rady Miasta upoważniającej Burmistrza do ustanowienia zabezpieczenia do przedmiotowego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Burmistrz posiada upoważnienie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, które jest zawarte w § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011.

 

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie aktualnego zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
Odpowiedź: Zamawiający przedłoży zaświadczenie po jego uzyskaniu.
 

Pytanie 4. Prosimy o udostępnienie aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków.

Odpowiedż: Zamawiający przedłoży zaświadczenie po jego uzyskaniu.

Pytanie 5. Prosimy o podanie aktualnej informacji o akcjach i udziałach w podmiotach podległych w układzie: nazwa firmy, wartość udziałów ( w tyś zł); % ogólnej liczby głosów WZA, % udziału w kapitale podmiotu.

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje o podmiotach podległych:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, wartość udziałów-   9 558,9  tyś zł, Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem;

- Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o., wartość udziałów - 21 699,5 tyś. zł, Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem 100 % udziałów spółki.

 

Pytanie 6. Prosimy o podanie stanu zobowiązań pozabilansowych Miasta na 31.05.2011 r. z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting, e-financing) w układzie: aktualne zadłużenie, termin ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminy spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie), przedmiot inwestycji objęty wykupem wierzytelności.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań, o których mowa w pytaniu.

 

Pytanie 7. Prosimy o podanie stanu wyemitowanych papierów wierzycielskich na 31.05.2011r.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań, o których mowa w pytaniu.

Burmistrza Miasta
Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-06-10

Data modyfikacji: 2011-06-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-06-10