Zamówienie Nr Izp.271.38.2011 z dnia 2011-12-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku
Numer Izp.271.38.2011
Data wydania 2011-12-21
Izp.271.38.2011

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 414132-2011 z dnia 2011-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku. 1. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej do zimowego utrzymania z użyciem solarki określa załącznik Nr 1 na łączną powierzchnię 280 183 m2 ....
Termin składania ofert: 2011-12-16


Bielsk Podlaski: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 339045 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414132 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 roku. 1. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej do zimowego utrzymania z użyciem solarki określa załącznik Nr 1 na łączną powierzchnię 280 183 m2 . Natomiast drogi o nawierzchni bitumicznej o 1 kolejności utrzymania zawiera załącznik Nr 1A na łączną powierzchnię 91 840,5 m2. Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej. 2. Wykaz ulic miejskich do zimowego utrzymania za pomocą pługów i piaskarek określa załączniki Nr 2-6 na łączną długość 77 935,5 mb. Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki - dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20km-godz. W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane. Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów. Likwidacja gołoledzi 3% mieszanką piaskowo-solną na ulicach następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji. 3. Przystąpienie do utrzymania ulic nastąpi z chwilą polecenia pisemnego lub ustnego (potwierdzonego pisemnie) od zamawiającego. Natomiast o zakończeniu akcji zimowego utrzymania ulic zadecydują koordynatorzy. 4. O wprowadzeniu dyżurów (na bazie lub domowych) operatorów sprzętu decydować będą koordynatorzy na bieżąco. Koordynatorami prac ze strony zamawiającego będą: Bogdan Sokołowski oraz Marcin Kuptel tel. 731 8131 a wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne do umowy. 5. Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. doczyszczania parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni. 6. Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu ( np. faxem ) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych. W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. 7. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym. 8.Wykonawca na własny koszt zawrze umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, a wynikłe z ich niewłaściwego utrzymania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka z o. o. - lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 398148,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 430000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 430000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 430000,00
  • Waluta: PLN.
 

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-12-21

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-12-21