Zamówienie Nr Izp.341-2/11 z dnia 2011-03-03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn,,Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn,,Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej”
Numer Izp.341-2/11
Data wydania 2011-03-03
Bielsk Podlaski,03-03-2011r.
 
Izp.341 – 2/11
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,,Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 5 złożoną przez: 

 „BRUKER” Adam Kociukow
ul. Mickiewicza 52A/11

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi – 71 975,91 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

Oferta Nr 1

„AS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe
Andrzej Sarosiek
ul. Hetmańska 42 lok.202
15-727 Białystok

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 73,57 punktów

 

Oferta Nr 3

„DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne
Antoni Timofiejuk
ul. Obr. Westerplatte 42
17-300 Siemiatycze

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 98,78 punktów

 

Oferta Nr 4

„BBGM” Gryko Kamila

ul. Pietrasze 43 B

15-131 Białystok

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 86,05 punktów

 

Oferta Nr 5

„BRUKER” Adam Kociukow
ul. Mickiewicza 52A/11
17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punktów

 

Oferta Nr 6

DROG-BUD
Krzysztof Czerniawski

Ul. Ogrodowa 34
16-050 Michałowo

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 93,18 punkty

 
 

Oferta Nr 7

„NAJBARD” Andrzej Bałło
ul. Tokarzewicza 11
17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 88,05 punktów

 

Oferta Nr 9

PUW „WYGODA” Sp. z o.o.
ul. Chmielna 92A
17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 75,59 punktów

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający odrzucił oferty następujących firm :

1) Oferta Nr 2 złożona przez USŁUGI TRANSPORTOWO – BUDOWLANE Kamil Stanisławiuk Knorydy 3, 17 – 111 Boćki, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 w.w. ustawy. Wykonawca do oferty dołączył kopię referencji, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i Oddziału ZUS potwierdzonego przez osobę nieuprawnioną. Zgodnie z zapisem pkt. XIII.8 SIWZ i § 6.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił w.w. dokumentów. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

2) Oferta Nr 8 złożona przez Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński ul. Nowogródzka 2c/9, 15-490 Białystok. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień dot. załącznika Nr 4 do oferty. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 8 w.w. ustawy.

 
 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-03-03