Zamówienie Nr Izp.271.24.2011 z dnia 2011-08-08 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu w trybie zapytania o cenę pn. ,, Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu w trybie zapytania o cenę pn. ,, Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.24.2011
Data wydania 2011-08-08

Bielsk Podlaski,08-08-2011r.

 
Izp.271.24.2011
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U.   z 2010r. Nr 113,poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu w trybie zapytania o cenę pn. ,, Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski” wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:    
Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8

18 – 400 Łomża    

                                                         

Cena oferty wynosi – 63 320,40 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

1.Oferta Nr 1 złożona przez :

Rzeczoznawca Majątkowy
Andrzej Gierasimiuk
ul. Długa 48
15- 765 Białystok    

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 58,10 pkt.

 

2.Oferta Nr 2 złożona przez :

BONMAN Biuro Obsługi Nieruchomości
Mariusz Artur Nierodzik
      ul. Wiejska 68/3
15 – 352 Białystok

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 50,64 pkt.

1.Oferta Nr 3 złożona przez :

Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8
18 – 400 Łomża    

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

 
 
z-ca Burmistrza
Walentyna Szymczuk

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-08-08

Data modyfikacji: 2011-08-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-08