Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.,, Dostawa energii elektrycznej".
Numer Izp.271.36.2011
Data wydania 2011-12-16

Bielsk Podlaski,16-12-2011r.

Izp.271.36. 2011
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:  

 PGE OBRÓT S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
 

Cena oferty wynosi – 550 959,28 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

Ponadto wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 złożona przez

    KRI MARKETING AND TRADING S.A.
    UL. PIWNA 28/31
    80-831 GDAŃSK

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 99,22 pkt.

2. Oferta Nr 3 złożona przez

   PKP ENERGETYKA S.A.
   ODDZIAŁ W WARSZAWIE – OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
   ul. HOŻA 63/67
   00-681 WARSZAWA

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 97,14 pkt.

                                                                              

 

    w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk

z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-12-16

Data modyfikacji: 2011-12-16

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-12-16