Zamówienie Nr Izp.271.74.2017 z dnia 2017-12-20 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy.

Tytuł Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy.
Numer Izp.271.74.2017
Data wydania 2017-12-20

Bielsk Podlaski, dnia 20.12.2017 r.

 

Izp.271.74.2017

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zimowe  oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) informuje, że:

  • na sfinansowanie zamówienia pn. „Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy” zamierza przeznaczyć kwotę brutto 125.000,00 zł.
  • do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 20.12.2017 r. godz. 10:00 wpłynęła oferta:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

BANIOCHA Małgorzata Filim        

ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski

0,68 zł za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz likwidację śliskości z 1 m2 placu, parkingu, chodnika oraz przystanku komunikacyjnego w okresie 1 miesiąca, uwzględniając w tym posypanie zleconej powierzchni piasko-solą o stężeniu 30% oraz odwiezienie zanieczyszczeń na składowisko

po podpisaniu umowy, lecz

nie wcześniej niż od dnia

01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

i

od 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

30 dni

28,00 zł za miesięczne opróżnienie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5 mb od niego z uwzględnieniem odwiezienia zebranych zanieczyszczeń na składowisko

30,00 zł za 1 godzinę pracy pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta

95,00 zł za 1 godzinę pracy pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości

 

 

Przypominam, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni tj. do dnia 27.12.2017 r. od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg Załącznika Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

BURMISTRZ MIASTA

JAROSŁAW BOROWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-12-20