Gminny zbiór stałego rejestru wyborców

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112) prowadzony jest zbiór meldunkowy w systemie informatycznym oraz papierowym.

Gminny zbiór stałego rejestru wyborców w systemie informatycznym oraz kartotecznym prowadzi się w formie:

  1. stałego rejestru wyborców obejmującym obywateli polskich – część A rejestru wyborców;
  2. stałego rejestru wyborców obejmującym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej – część B rejestru wyborców.


1. W zbiorze danych rejestru wyborców – część A gromadzone są następujące dane:

1) nazwisko i imiona;
2) imię ojca;
3) data urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL;
5) adres zamieszkania.


2. W zbiorze danych rejestru wyborców – część B gromadzone są następujące dane:

1) nazwisko i imiona;
2) imię ojca;
3) data urodzenia;
4) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
5) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.


Na podstawie art. 18 § 12 Ustawy z dnia 31 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112) - rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miasta.

Wniosek musi zawierać dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Udostępnienie polega na okazaniu indywidualnej karty osobowej mieszkańca, którego dotyczy wniosek, lub karty rejestru wyborców w kolorze niebieskim z jednoczesnym zasłonięciem danych osobowych mieszkańców niepodanych we wniosku, lub na okazaniu w ten sam sposób karty dodatkowej rejestru wyborców i udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Natomiast udostępnienie rejestru wyborców prowadzonego w formie elektronicznej polega na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz. 388 z póź. zm.).


 
 

Z uwagi na fakt, że gminny zbiór stałego rejestru wyborców stanowi zbiór danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) dane zawarte w w/w zbiorze podlegają ochronie stosownie do przepisów tej ustawy.

Gminny zbiór stałego rejestru wyborców prowadzony jest w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika Nr 5, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój numer 12, telefon: 85 7318124 – przez Panią inspektor Grażynę Rzepniewską i Panią inspektor Małgorzatę Kolandryk-Sadowską.

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Porycki

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-03-06

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-03-06