wyborcy

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  Kodeks wyborczy (Dz.U. 2017, poz. 15) prowadzony jest rejestr wyborców w systemie informatycznym.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

Rejestr  wyborców w systemie informatycznym  prowadzi się w formie:

1. stałego rejestru wyborców obejmującym obywateli polskich – część A rejestru wyborców;

2. stałego rejestru wyborców obejmującym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,    stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej – część B rejestru wyborców.

1. Rejestr  wyborców – część A obejmuje obywateli polskich i wymienia się następujące dane:

1) nazwisko i imiona/ imiona;
2) imię ojca;
3) data urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL;
5) adres zamieszkania wyborcy.


2. Rejestru wyborców – część B  obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi i wymienia się następujące dane:

1) nazwisko i imiona/ imiona;
2) imię ojca;
3) data urodzenia;
4) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
5) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.


Na podstawie art. 18 § 12 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 poz. 15) - rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miasta przez cały rok.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców stanowi załącznik nr  7 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017, poz. 1316 t.j.).

Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.

Rejestr wyborców prowadzony jest w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika Nr 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 6 telefon: 85 7318124 – przez Panią  Małgorzatę Kolandryk-Sadowską.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Sakowska - Referat Usc

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-03-06

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-03-06