Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.). Wpisowi do rejestru podlegają: wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, projekty programów i planów oraz same plany i programy, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, wykazy zawierające informacje o dane o zakresie korzystania ze środowiska, rejestry substancji niebezpiecznych, inne dokumenty

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ochr_srodow/ochr_info/. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są także na pisemny wniosek w sposób i  w formie określonej w niniejszym wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysonuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.  Powyższe informacje udostępniane są stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gk.; referat Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Data wytworzenia: 2008-05-20

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-04-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-21