zwrot kosztów dowożenia pokój 13 parter

Procedura postępowania

Zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych

 Wnioskodawca / adresat procedury:

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego w Bielsku Podlaskim;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Osoba do kontaktu:

Referent:

Piotr Mazuruk

Tel. 857318140, pok. 13

Adres e-mail: p.mazuruk@bielsk-podlaski.pl

 Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art.32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

 1. Zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi:
  a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,
  b) do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
  c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  d) do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  •24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności                jest        niepełnosprawność        intelektualna,
  • 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu  dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi  wzór:
  gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
    
      3. Powyższą zasadę wyliczenia kosztów przewozu stosuje się również w przypadku powierzenia wykonywania transportu  sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zasady ogólne

 1. Zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na wniosek (załącznik  1 do procedury)  rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie umowy (załącznik  2 do procedury) zawartej pomiędzy rodzicami, a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski. Umowa może być modyfikowana w drodze wzajemnych negocjacji.
 2. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty przewozu ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
 3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 4. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
 5. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.
 6. Wypłata dotycząca zwrotu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie Deklaracji o organizowaniu przewozu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym, której wzór stanowi załącznik 1 do umowy.                                                                                                                                                                                                           Deklarację stosuje się odpowiednio w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi .
 7. Zapłata następuje na konto bankowe wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych w  dwóch ratach danego roku szkolnego:
 8. od 23 grudnia do 31 grudnia  
 9. od 30 czerwca do 31 sierpnia

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy/strony:

 1. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka – załącznik 1 do procedury.
 2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
 3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
 4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego mieniu, we wspólnym interesie.
 5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia .
 6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka nie jest jedynym właścicielem lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością.
 7. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
 8. Aktualną polisę OC samochodu (dla osób ubiegających się o zwrot kosztów przewozu własnym pojazdem).
 9. Specyfikację/oświadczenie dotyczące średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
 10. Inne dokumenty (niewymagane - samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

Tok postępowania:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w Bielsku Podlaskim, mogą ubiegać się o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ lub ośrodka. W tym celu zobowiązani są złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1  wniosek o :

- zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły .

Wszelkie zmiany w stosunku do treści złożonego wniosku (zmiana miejsca zamieszkania, placówki, samochodu itp.) wymagają pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, na podstawie którego zostanie sporządzony aneks do umowy.

Zalecany termin złożenia wniosku:

 1. Do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego).
 2. W przypadku wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego, zwrot kosztów przewozu nastąpi od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Forma / sposób załatwienia:

- Zgoda lub odmowa  zwrotu kosztów przewozu  dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły,

- Umowa pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski dot. zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia oraz jego opiekuna.

Przewidywany termin załatwienia:

Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 Lista załączników (do pobrania):

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-06-17

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-06-17

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2020-06-17