Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik - Walentyna Jurczuk tel. (85) 731-81-53 ul. Kopernika 1, 17 – 100 Bielsk Podlaski;
Z-ca Kierownika – Wiesława Wołosik tel. (85) 731-81-23;
Iwona Wojtkowska – podinspektor tel. (85) 731-81-23,
Małgorzata Kolandryk-Sadowska –inspektor (85) 731-81-24,
Ala Rybak - inspektor (85) 731-81-28,
Anna Sakowska – referent (85) 731-81-28

 1. rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzenie archiwum akt zbiorowych,,
 2. przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego,
 3. wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz o dokonanych wpisach lub ich braku,
 4. przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
 • o zmianie imienia dziecka,
 • o pochodzeniu dziecka,
 • o uznaniu ojcostwa,
 • o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa,
 • przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 1. transkrypcja zagranicznych aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów do rejestru stanu cywilnego,
 2. odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk,
 4. prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego,  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 6. Przyjmowanie protokołów w sprawie:
 • nadania dziecku nazwiska męża matki,
 • zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
 1. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 2. wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie,
 3. prowadzenie archiwum stanu cywilnego,
 4. załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego, itp.
 5. organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody),
 6. Wykonywanie i stosowanie przepisów konwencji rozporządzeń Rady (UE) oraz umów międzynarodowych w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń oraz międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego.
 7. Wykonywanie orzeczeń sądów w sprawach o rozwód, separację, przysposobienie, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa
 8. wydawanie dowodów osobistych
 9. prowadzenie ewidencji ludności oraz udzielanie informacji osobowo-adresowych
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania, anulowanie czynności materialno-technicznych zameldowania, a także w sprawach z zakresu dowodów osobistych
 11. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
 12. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz przyjmowanie aktów pełnomocnictwa do głosowania
 13. organizacja i koordynowanie przeprowadzanie spisów ludności.

2. Przy znakowaniu spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu „USC”.

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Jurczuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-07-07