ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)


Miejsce załatwienia sprawy

Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, pokój nr 103.


Wymagane dokumenty

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

  • dowód osobisty (do wglądu),

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

  • dokument tożsamości (do wglądu),

zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Gdzie odebrać formularze:

Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pok.103


Opłaty:

Opłata skarbowa wniesiona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

a. 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  1. Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez zainteresowanych w urzędzie stanu cywilnego.
  2. Wniosek można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa.
  3. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni.


Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia zapewnień, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.


Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 6 miesięcy od daty jego wystawienia.


Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2019 poz.2086,
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741 z późn. zm.,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2019 poz. 100 z póź. zm.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-01-22

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-07-07