Wydawanie decyzji zatwierdzajacej podział nieruchomości

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267).
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o podział nieruchomości.
 2. Załączniki do wniosku:
  1)dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie (składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) odpis z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi,
  2)wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
  3)decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  3a)pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział tej nieruchomości (art. 96 ust.1a) w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w strefie konserwatorskiej,
  4)wstępny projekt podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami -2 szt.
  5)protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  6)wykaz zmian gruntowych,
  7)wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  8)mapę z projektem podziału.

UWAGA:
Załączniki 5-8 należy dołączyć po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienia).

OPŁATY: Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Podawcze Urzędu Miasta ul. Kopernika1.

TRYB POSTĘPOWANIA:
Po złożeniu kompletnego wniosku wydaje się postanowienie opiniujące podział tej nieruchomości – art. 93 ust. 4 i 5 lub art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Po uprawomocnieniu się postanowienia (7 dni od dnia otrzymania) należy złożyć do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski komplet dokumentów (załączniki 5-8) w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział.
Nie wydaje się postanowienia w przypadku podziału nieruchomości w myśl art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami – niezależnie od ustaleń planu miejscowego. W tym przypadku załączniki wymagane do wniosku poz. 5-8 dołączyć do wniosku.
Po otrzymaniu kompletu dokumentów zawiadamia się stronę w myśl art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego o skompletowaniu akt sprawy i zapoznaniu się z nimi oraz możliwością wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie. Po upływie 7 dni od otrzymania pisma zostanie wydana stosowna decyzja w tej sprawie.
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGA:
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zenaida Golec - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-07-01