Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Od dnia 01 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki deklaracji podatkowych wraz z załącznikami, określone Rozporządzeniami Ministra Finansów: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U z 2019 r. poz. 1105), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U z 2019 r. poz. 1126), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U z 2019 r. poz. 1104), które dostępne są w zakładce Druki Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),
Art. 21 i 207   Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Uchwała Nr XIII/125/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019r. poz. 5083)

Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomosći - bez wezwania - na rachynek dochodów Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku nr rachunku 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca , a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości  podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy będący osobami prawnymi są zobowiązani:

 • Składać w terminie do 31 stycznia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzoną według przyjętego uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • Skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, przez złożenie deklaracji wg wzoru z dopiskiem korekta nr ... i zaznaczeniem krzyżykiem kratki w poz.18 korekty.
 • Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek dochodów Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku na rachunek 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 

Deklarację i wszelkie inne wyjaśnienia można otrzymać w pokoju nr 208 (II piętro) w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1 lub pod tel. 85 7318119.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-05-23