Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych dokonywany jest rokrocznie według stanu na dzień 01 stycznia i doręczany dla podatników w postaci decyzji wymiarowej za potwierdzeniem odbioru;

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.),
Art. 21 i 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),
Art. 1,2,3,4,6,6a,6c, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)

Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 4027)

Decyzja wymiarowa określa podstawę opodatkowania, stawki poszczególnych pozycji, ogólną kwotę podatku w rozbiciu na 4 raty ustawowo płatne w następujących terminach:

I rata – płatna do 15 marca,
II rata – płatna do 15 maja,
III rata – płatna do 15 września,
IV rata – płatna do 15 listopada

Raty podatkowe należy wpłacać na rachunek dochodów Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. II RCK Białystok nr rachunku 24 1020 1332 0000 1402 1071 1374 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Obowiązek informowania o zmianach – jeżeli w ciągu roku podatkowego ulega zmianie podstawa opodatkowania, podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji podatkowej, zgodnie z artykułem 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie zgłoszonych zmian organ podatkowy dokonuje korekty wymiaru, wydając decyzję zmieniającą, zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Druk informacji podatkowej i wszelkie inne wyjaśnienia można otrzymać w pokoju nr 208 (II piętro) w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1 lub pod tel. 85 7318119.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-05-23