Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Od dnia 01 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki informacji podatkowych wraz z załącznikami, określone Rozporządzeniami Ministra Finansów: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U z 2019 r. poz. 1105), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U z 2019 r. poz. 1126), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U z 2019 r. poz. 1104), które dostępne są w zakładce Druki Biuletynu Informacji Publicznej.”

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych dokonywany jest rokrocznie według stanu na dzień 01 stycznia i doręczany dla podatników w postaci decyzji wymiarowej za potwierdzeniem odbioru;

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1170 ze zm.),
Art. 21 i 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
Art. 1,2,3,4,6,6a,6c, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

Uchwała Nr XIII/125/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019r. poz. 5083)

Decyzja wymiarowa określa podstawę opodatkowania, stawki poszczególnych pozycji, ogólną kwotę podatku w rozbiciu na 4 raty ustawowo płatne w następujących terminach:

I rata – płatna do 15 marca,
II rata – płatna do 15 maja,
III rata – płatna do 15 września,
IV rata – płatna do 15 listopada

Raty podatkowe należy wpłacać na rachunek dochodów Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez  Bank Spółdzielczy w Brańsku na rachunku 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Obowiązek informowania o zmianach – jeżeli w ciągu roku podatkowego ulega zmianie podstawa opodatkowania, podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji podatkowej, zgodnie z artykułem 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie zgłoszonych zmian organ podatkowy dokonuje korekty wymiaru, wydając decyzję zmieniającą, zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Druk informacji podatkowej i wszelkie inne wyjaśnienia można otrzymać w pokoju nr 208 (II piętro) w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1 lub pod tel. 85 7318119.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-05-23