stypendium/zasiłki szkolne

PRZYZNANIE STYPENDIUM /ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego).
 2. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku, w tym miedzy innymi:
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę (netto),
 • decyzja lub zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych i dodatkach stałych,
 • zaświadczenie o świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach pielęgnacyjnych,
 • decyzja lub zaświadczenie o stałych zasiłkach z pomocy społecznej,
 • decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • decyzja lub odcinek emerytury, renty rodzinnej, inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenie o alimentach lub świadczeniach alimentacyjnych,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku lub o pozostaniu bez prawa do zasiłku,
 • decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zaświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych,
 • zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. z m.),
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781),
 • Uchwała Nr XXXIII/183/2005 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bielsk Podlaski (Dz. U. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 104, poz. 1244, z 2006 r. Nr 130, poz. 1233, z 2008 r . Nr 142, poz. 1383),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm),
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950)


Opis procedury: Zainteresowany wypełnia wniosek o przyznanie stypendium/ zasiłku szkolnego. (Formularz wniosku do pobrania - 109KB folder(format docx) lub w pokoju nr 13 Urzędu Miasta).

 

Miejsce załatwiania sprawy: Każdego roku wniosek składa się w terminie od 1 do 15 września w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia
15 października w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pok. 16 – parter (biuro podawcze). Decyzję odbiera się w pokoju nr 13 lub zostaje wysłana pocztą.

Godziny:
w poniedziałki od 800 - 1600 i od wtorku do piątku od 730 – 1530

Osoba odpowiedzialna:
Anna Wesołowska – inspektor w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Termin załatwienia: Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pouczenie:
Stypendium oraz zasiłek szkolny wypłacane jest po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na nazwisko wnioskodawcy, które potwierdzają poniesione wydatki na cele edukacyjne wskazane w wydanej decyzji.

Wydatki poniesione przez rodziców podczas wakacji związane z zakupem na nowy rok szkolny podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, stroju sportowego itp. będą rozliczane od września nowego roku szkolnego.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Wesołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2006-05-11

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2006-05-11