Kontrole zewnętrzne z 2013 r.

 1. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku dot. realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim.” INFORMACJA POKONTROLNA, ZALECENIA POKONTROLNE, ODPOWIEDŹ NA ZALECENIA POKONTROLNE.
 2. Kontrola Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim dot. sprawdzenia zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu za styczeń 2013 r. PROTOKÓŁ KONTROLI.
 3. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku dot.:
  - prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi cześć oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 r.
  - prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2012 r. PROTOKÓŁ KONTROLI. WYNIKI KONTROLI. ODPOWIEDŹ NA WYNIKI KONTROLI.
 4. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. realizacji zadań obronnych. NOTATKA SŁUŻBOWA, ODPOWIEDŹ NA ZALECENIA POKONTROLNE.
 5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku dot. przygotowania wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE, ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.
 6. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29.09.1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, ustawą 17. 10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. PISMO PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. ODPOWIEDŹ NA PISMO PUP.
 7. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach podpisanych umów na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE, ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.
 8. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. spraw obronnych realizowanych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski w roku 2012 oraz w roku 2013. NOTATKA SŁUŻBOWA.
 9. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych PROTOKÓŁ KONTROLI.
 10. Kontrola Archiwum Państwowego w Białymstoku dot. archiwum zakładowego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski PROTOKÓŁ KONTROLI. SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - 1, 2.
 11. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. i inne wybrane okresy przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. INFORMACJA I ZALECENIA POKONTROLNE. ODPOWIEDŹ NA ZALECENIA POKONTROLNE.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - Kierownik Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2013-05-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-30