Kontrole zewnętrzne z 2011 r.

  • Kontrola Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim dot. sprawdzenia zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu oraz podatku od towarów i usług za okres od 1.09 – 30.09.2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. zagadnień gospodarki materiałowej: ewidencji, warunków przechowywania i stanu użytkowania sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa PROTOKÓŁ KONTROLI, Wystąpienie pokontrolne, Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
  • Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, ochronę przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt. PROTOKÓŁ KONTROLI, Wystąpienie pokontrolne, Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
  • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dot. sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (ul. Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” INFORMACJA POKONTROLNA
  • Kontrola Archiwum Państwowego w Białymstoku dot. poprawności klasyfikowania i kwalifikowania materiałów archiwalnych, stanu ich zachowania, uporządkowania, zaewidencjonowania i warunków przechowywania w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dot. sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej W Bielsku Podlaskim”. INFORMACJA POKONTROLNA
  • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku dot. projektu pn. Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (ul. Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dot. sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu pn. „„Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” INFORMACJA POKONTROLNA
  • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku dot. funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w 2010 roku. PROTOKÓŁ KONTROLI, Wystąpienie pokontrolne, Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - p.o. Kierownika Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-07-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-07-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-07-05