Zasady i tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Zasady i tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 stycznia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej pracy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski jest Burmistrz Miasta.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest kompetentny do ich rozpatrzenia i załatwienia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając skarżącego lub wnioskodawcę.

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi,  najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Mierzwińska - Kierownik Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-03-04

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-02-19

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-03-04