Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze danych z monitoringu wizyjnego

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;

2. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta  Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel.857318139

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników i klientów Urzędu Miasta.

4. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  - Art. 222;
  • ustawy o Samorządzie Gminnym  - Art. 9a.

5. Odbiorcy danych:

Dane z monitoringu mogą być przekazane organom publicznym i służbom porządkowym na ich wniosek związany z realizacją zadań tych podmiotów i zgodnie z obowiązującymi je zasadami pozyskiwania danych osobowych.

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres od 6 do maksymalnie 8 tygodni, za wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone oraz na wniosek podmiotów, o których mowa w pkt. 5.

8. Prawo dostępu do danych osobowych:

Nie dotyczy

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie dotyczy

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-06-26

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2020-06-26