1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Podstawa prawna:

Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.).

Ustalone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres tego użytkowania w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania na rachunek  Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony w  Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. II RCK Białystok  nr 24 1020 1332 0000 1402 1071 1374 lub bezpośrednio w kasie urzędu miasta.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa  domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym  rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek  50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

2. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Podstawa prawna:

Art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.).

Ustalone opłaty roczne  wnosi się przez cały okres trwałego zarządu w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania na rachunek  Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony w  Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. II RCK Białystok  nr 24 1020 1332 0000 1402 1071 1374 lub bezpośrednio w kasie urzędu miasta.

Nieuiszczenie  powyższych opłat w ustawowym terminie  spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę, a w przypadku  zwłoki w regulowaniu zobowiązań  sprawa jest kierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Kazimierz Prus - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-05-23