SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje się na wniosek najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Zainteresowani winni zgłosić zamiar nabycia lokalu przez złożenie wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożony przez najemcę.
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny najemcy do zajmowanego lokalu, tj. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu.
 • Oświadczenie o posiadaniu zasobów mieszkaniowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm. ),
 • Uchwała Nr XXIV/111/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 135, poz. 1349),
 • Uchwała Nr XLVII/267/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 39, poz. 696, Nr 270, poz. 3345).

Opłaty ponoszone przez nabywcę lokalu mieszkalnego:

 1. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia wyceny lokalu. Należność ta winna być wniesiona przed dokonaniem wyceny i nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia nabywcy od wykupu lokalu.
 2. Nabywca ponosi ustalone przez notariusza koszty czynności notarialnych za sporządzenie umowy notarialnej oraz opłatę sądową za dokonanie wpisu do księgi wieczystej.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/267/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2010 r. najemcom lokali udzielane są bonifikaty według następujących stawek procentowych:

a) w wysokości 30 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi od 10 do 15 lat;
b) w wysokości 40 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 15 lat, a nie przekracza 20 lat;
c) w wysokości 50 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 20 lat.

Bonifikat nie stosuje się:

 • w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po roku 1994;
 • jeżeli najemca lokalu lub jego małżonek nie będący najemcą posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego albo działki z budynkiem mieszkalnym w budowie.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. 214, II piętro, ul. Kopernika 1

Forma załatwienia sprawy:
Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego.

Termin załatwienia sprawy:
Termin udzielenia odpowiedzi na wniosek do 30 dni, termin realizacji wniosku do 6 miesięcy.

Metryka strony

Udostępniający: Irena Syczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-07-01