Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2012r. poz. 83 z późn.zm.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Podmioty uprawnione:

 1. Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,
 2. Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r,
 3. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005r.),
 4. Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,
 5. Osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, których mowa w pkt 3 i 4.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek użytkownika wieczystego, w przypadku współużytkowania wieczystego wniosek wszystkich współużytkowników wieczystych
  Formularz wniosku: Druk do pobrania - w formacie: .doc / .pdf lub w pokoju nr 214 Urzędu Miasta przy ul. M.Kopernika 1
 2. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego
 3. Inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (umowa kupna-sprzedaży, orzeczenie sądu, postanowienie o nabyciu spadku itp.)
 4. Odpis KRS (dot. osób prawnych)
 5. Uchwała organu stanowiącego o wyrażeniu zgody na dokonanie przekształcenia (dot. osób prawnych)

 

 

Opłaty:

 1. Osoba na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia.
 • Osobom fizycznym, w przypadku nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, oraz osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych tworzących wspólnotę mieszkaniową, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej wyłącznie na cele mieszkaniowe może być udzielona 70 % bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia. Bonifikata udzielana jest na wniosek uprawnionych osób.
  Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie przez użytkownika wieczystego oświadczenia o sposobie zabudowy nieruchomości i sposobie aktualnego wykorzystania budynku lub lokalu.
 • Uprawnionym do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także spółdzielniom mieszkaniowym będącym wyłącznymi właścicielami budynków mieszkalnych w związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na rzecz członków spółdzielni udziela się bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w wysokości 95%.
  Warunkiem udzielenia bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej jest przedłożenie uchwały organu stanowiącego spółdzielni wyrażającej zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz oświadczenia zarządu spółdzielni, że przy przenoszeniu własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej udział we własności nieruchomości gruntowej zostanie sprzedany za cenę uwzględniającą otrzymaną bonifikatę.
 • Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty zobowiąże się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, poniesie koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego.
 • Opłata z tytułu przekształcenia może być, na wniosek użytkownika wieczystego, rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 • W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę obniża się o 50%.
 1. Bonifikata (zwaloryzowana) podlega zwrotowi, jeżeli osoba na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł wniesiona w kasie Urzędu Miasta lub na konto w Powszechna Kasa Oszczędnośći Bank Polski S.A.  24 1020 1332 0000 1402 1071 1374

 

Uwagi:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
 2. Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje Burmistrz Miasta
 3. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja o przekształceniu stała się ostateczna.
 4. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Tamara Jakimiuk - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tamara Jakimiuk - Referat Gp.

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-07-07