REJESTRACJA ZGONU


Miejsce załatwienia sprawy:

Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 , pokój Nr 101, tel. 85 731 81 53

W sytuacjach szczególnych jest możliwość wydania aktu zgonu poza godzinami pracy urzędu (m.in. piątek, przeddzień ustawowych dni wolnych).
W takich przypadkach możliwy jest kontakt:
do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - tel. 690 608 102,
do zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - tel. 690 607 912


Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.


Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłaty.
Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatny.

Opłata skarbowa za dodatkowy odpis:

 1. 22 zł za odpis skrócony
 2. 33 zł za odpis zupełny


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie


Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Inne wskazówki, uwagi:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. pełnomocnik rodziny.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego Dz. U. 2014.1741 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej Dz.U. 2019 poz. 100 z póź. zm.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-01-22

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-02-05

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-07-07