Zamówienie Nr Izp.271.9.2017 z dnia 2018-02-23 - Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018.

Tytuł Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018.
Numer Izp.271.9.2017
Data wydania 2018-02-23


Izp.271.9.2018

Ogłoszenie nr 522676-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska,              tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018.
Numer referencyjny: Izp.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : 1/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwietnikowych : a/ 1 konstrukcja kwietnikowa o wymiarach : wysokość 240 cm, średnica podstawy 120 cm, 12 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni , - zalecana ilość sadzonek : 140-160 szt., b/ 4 konstrukcje kwietnikowe o wymiarach : wysokość 120 cm, średnica podstawy 120 cm, 6 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni, - zalecana ilość sadzonek 70-80 szt. Nasadzenia roślin należy wykonać w drugiej połowie maja, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Gatunki roślin : pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum ), surfinia ( Petunia), Bacopa ( Sutera) itp. 2/ Wykonanie nasadzeń roślin w donicach wiszących na słupach oświetleniowych - 22 szt. : -średnica donicy - 650 mm ( dwie połowy donic), - zalecana ilość sadzonek - 6 szt. na donicę, - gatunki roślin: pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum), surfinia ( Petunia), bacopa ( Sutera), złoty deszcz ( Heterospermum) itp. Nasadzenia należy wykonać w drugiej połowie maja, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 3/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących donicach kwiatowych : - powierzchnia nasadzeń - ok. 25 m², - zalecana ilość sadzonek 25 szt./ m2, I nasadzenie : termin nasadzenia – w końcu marca przed Wielkanocą (jeśli warunki atmosferyczne umożliwią realizację usługi), gatunek roślin - bratek ( Viola), kolory kwiatów- biały, żółty, niebieski, bordowy, pomarańczowy II nasadzenie : termin nasadzenia - do dnia 20 czerwca, gatunek roślin - aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych, pelargonia bluszczolistna( Pelargonium) o kwiatach czerwonych i białych, pelargonia rabatowa, itp. 4/ Wykonanie nasadzeń roślin na rabatach kwiatowych : Wykaz rabat kwiatowych : 1/ Park Aleksandra Jagiellończyka – 112 m² 2/ przy ul. Kazimierzowskiej – 50 m² 3/ przy ul. Kopernika – 22 m² 4/ rondo Rzeczypospolitej Obojga Narodów- 37 m² 5/ skwer im. Izabeli Branickiej – 325 m² ( 103 m² + 222 m² ) 6/ mogiła wrześniowców- 5 m² I nasadzenie : - powierzchnia nasadzeń – ok. 140 m² - zalecana ilość sadzonek 25 szt./ m² - termin nasadzeń – w końcu marca przed Wielkanocą (jeśli warunki atmosferyczne umożliwią realizację usługi), - gatunek roślin – bratek ( Viola) – kolory ( biały, żółty, bordowy, niebieski, pomarańczowy) Nasadzenia należy wykonać na trenie skweru im. Izabeli Branickiej (ok. 103 m² w centralnej części kwietnika ) oraz na rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów ( ok. 37 m²) – poz. 4 i 5 wykazu. II nasadzenie : - powierzchnia nasadzeń ogółem – ok.551 m² - zalecana ilość sadzonek – 25 szt./m² - termin nasadzeń : a/ 389 m² ( poz. 1, 2, 5- 222 m² i 6 wykazu) – w drugiej połowie maja, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. b/ 22 m² ( poz. 3 wykazu) – na początku czerwca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym c/ 140 m² ( poz. 4 i 5– 103 m 2) do dnia 20 czerwca - zalecane gatunki roślin : szałwia błyszcząca ( Salvia splendens) o kwiatach czerwonych, aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, Begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych,starzec ( Senecio), paciorecznik ( Canna), dalia ( Dahlia) itp. Nasadzenia należy wykonać według koncepcji nasadzeń przygotowanej przez Wykonawcę i przedłożonej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem nasadzeń, po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 5/ Konserwacja systemów nawadniania oraz sprawowanie kontroli nad ich prawidłową eksploatacją: - na rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, - na terenie skweru im. Izabeli Branickiej. Uwagi : Do nasadzeń należy stosować materiał roślinny najwyższej jakości, wolny od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej. Rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia. Kwietniki należy obsadzać taką ilością roślin, aby uzyskać efekt zwartej kaskady z kwiatów lub efekt wypełnienia całości kwietnika roślinami. Konstrukcje kwietnikowe oraz donice wiszące należy zamontować bezpośrednio przed ich ekspozycją ( kwietniki z roślinami), a zdemontować bezpośrednio po sezonie ( po usunięciu roślin z kwietników). Zdemontowane kwietniki należy przekazać Zamawiającemu po ich demontażu, oczyszczeniu i odkażeniu. Obsadzenie konstrukcji kwietnikowych oraz donic wiszących obejmuje także ich wypełnienie podłożem z dodatkiem nawozów i hydroabsorbentu. Obsadzenie donic stojących obejmuje przygotowanie podłoża do obsadzenia z dodaniem nawozów i hydroabsorbentu oraz ewentualne uzupełnienie podłoża w donicach. Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi obejmuje przygotowanie terenu pod nasadzenia, tj. przekopanie gleby, zasilenie nawozami, zastosowanie hydroabsorbentu, ewentualne uzupełnienie podłoża do poziomu terenu przyległego, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem powierzchni. Podać cenę jednostkową wykonania nasadzeń łącznie z roślinami kwietnikowymi kwietników oraz donic kwiatowych stojących ( oddzielnie w odniesieniu do pierwszego nasadzenia bratkami oraz drugiego nasadzenia). W odniesieniu do konstrukcji kwiatowych oraz donic wiszących należy podać cenę jednostkową obsadzenia łącznie z roślinami kwietnikowymi jednej donicy lub konstrukcji kwietnikowej o wysokości 240 cm i 120 cm, z montażem i demontażem. Kompleksową pielęgnację kwietników należy wykonywać od chwili wykonania nasadzeń do 31 października. Likwidację nasadzeń należy wykonać po zakończeniu okresu wegetacyjnego roślin, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Kompleksowa pielęgnacja kwietników obejmuje : - regularne podlewanie roślin z częstotliwością zapewniającą ich właściwy wzrost i rozwój oraz zapobiegającą zwiędnięciu lub uschnięciu roślin, - nawożenie roślin w zależności od potrzeb, gwarantujące dobrą kondycję roślin i ich maksymalne kwitnienie, - stałą ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami, - regularne odchwaszczanie kwietników gwarantujące stały efekt wysokiej dekoracyjności kwietników ( z uprzątnięciem chwastów), - wymianę uschniętych i chorych roślin na nowe, w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju , - uzupełnienie brakujących sadzonek w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju, - regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów kwiatów letnich - usuwanie zanieczyszczeń z kwietników i terenu w najbliższym ich sąsiedztwie, - utrzymanie pożądanego efektu dekoracyjnego kwietników, - likwidację nasadzeń bratków przed przystąpieniem do nasadzenia kwiatów letnich oraz likwidację nasadzeń po zakończeniu okresu wegetacyjnego. Systemy nawadniania zostały wykonane w 2010 r. Do zakresu prac związanych z konserwacją systemów nawadniania należy m. in. : - wiosenne uruchomienie systemów nawadniania (po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego), - ustawienie czasów nawadniania itp., - bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemów, - przygotowanie systemów nawadniania do okresu zimowego (z odwodnieniem instalacji). Termin realizacji robót związanych z konserwacją systemów nawadniania – do dnia 15 listopada. Koszty zakupu wody zasilającej systemy nawadniające ponosi Zamawiający, natomiast koszty zakupu wody służącej do podlewania za pomocą beczkowozu leżą po stronie Wykonawcy. Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru Zamawiającemu natychmiast po ich zakończeniu, w celu potwierdzenia ich wykonania. Należność za pielęgnację kwietników będzie rozliczana w oparciu o oferowane ceny ryczałtowe w następujący sposób ; - pielęgnacja I nasadzenia ( bratków) w donicach stojących i na rabatach – należność płatna w 2 równych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych w terminach do dnia 10 maja i do dnia 10 czerwca, - pielęgnacja nasadzeń roślin kwietnikowych w konstrukcjach kwietnikowych, w donicach wiszących oraz nasadzeń kwiatów letnich w stojących donicach kwiatowych i na rabatach kwiatowych będzie płatna w 5 równych miesięcznych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych do końca każdego miesiąca w okresie czerwiec-wrzesień oraz po likwidacji nasadzeń i demontażu konstrukcji kwietnikowych i donic wiszących. 2. Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności nasadzenia kwiatów i konserwacji systemów nawadniania. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1502 z późn. zm.). 2) Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż osoba wykonująca czynności wymienione w dziale III SIWZ pozostaje w stosunku pracy lub przedstawi do wglądu zanonimizowane zawarte umowy o pracę z osobami wykonywującymi wymienione wyżej czynności. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub zanonimizowanych kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt.2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5) Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art.29 ust.3a ustawy).
II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-11-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę w zakresie nasadzeń roślin kwietnikowych lub pielęgnacji kwietników na terenach zieleni o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg Załącznika nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (art.26 ust.2 ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.3.1. Zapisy pkt.3.1.a-c) stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Posiadanie własnego materiału nasadzeniowego

10,00

Kwalifikacje zawodowe

20,00

Doświadczenie osób

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia, w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 3. W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2018-02-23