Zamówienie Nr Izp.271.9.2017 z dnia 2017-04-04 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE” – budowa oświetlenia ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE” – budowa oświetlenia ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.9.2017
Data wydania 2017-04-04

Bielsk Podlaski, dnia 04.04.2017 r.

 

Izp.271.9.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE”

– budowa oświetlenia ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) informuje, że:

1)       na sfinansowanie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” – budowa oświetlenia ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim zamierza przeznaczyć kwotę 40.000,00 zł brutto,

2)       do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 04.04.2017 r. godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

Termin wykonania

Warunki płatności

 

 

TAMPA REX Sp. z o.o. Sp. K.

Zatyki 1A, 19-500 Gołdap

56.407,80

60 m-cy

29.09.2017

30 dni

 

 

„Eelmar” Wykonywanie i projektowanie sieci i instalacji elektrycznej Marek Warzeniuk

ul. Warzywna 46, 17-100 Bielsk Podlaski

39.932,44

48 m-cy

29.09.2017

30 dni

 

 

Zakład Instalacji Elektrycznych

Kamil Boguszewski

Guzy 17, 19-420 Kowale Oleckie

35.173,02

84 m-ce

29.09.2017

30 dni

 

Przypominam, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni tj. do dnia 07.04.2017 r. od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg Załącznika Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-04-04