Zamówienie Nr Izp.271.74.2017 z dnia 2017-12-27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy”
Numer Izp.271.74.2017
Data wydania 2017-12-27

Bielsk Podlaski, dn. 27.12.2017 r.

 

 

Izp.271.74.2017

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zimowe  oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy”

           

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe  oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy została wybrana oferta  złożona przez:

BANIOCHA Małgorzata Filim

ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski

  • w kryterium „cena”

-cena netto – 0,68 zł za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz likwidację śliskości z 1 m2 placu, parkingu, chodnika oraz przystanku komunikacyjnego w okresie jednego miesiąca, uwzględniając w tym posypanie zleconej powierzchni piasko-solą o stężeniu 30% oraz odwiezienie zanieczyszczeń na składowisko – 40 pkt.

-cena netto – 28,00 zł za miesięczne opróżnienie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5mb od niego z uwzględnieniem odwiezienia zanieczyszczeń na składowisko – 10 pkt. -cena netto – 30,00 zł za 1 godzinę pracy pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta – 5 pkt.

-cena netto – 95,00 zł za 1 godzinę pracy pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości – 5 pkt.

  • w kryterium pozacenowym – dysponowanie bazą utrzymania sprzętu wraz z zapleczem serwisowym w granicach administracyjnych miasta – 40 pkt.

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 100,00 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-12-27