Zamówienie Nr Izp.271.71.2017 z dnia 2018-01-10 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.71.2017
Data wydania 2018-01-10

Bielsk Podlaski, dnia 10.01.2018 r.

Izp.271.71.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) informuje, że:

1) na sfinansowanie zamówienia pn. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2.146.838,00zł,

2) do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 10.01.2018 r. godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

zieleń /

pozostałe elementy

Warunki płatności

 

1.

 

PALMETT Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa

2.896.715,85

30.04.2020 r.

13 miesięcy /

60 miesięcy

30 dni

 

2.

 

KONSORCJUM

LIDER: „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane
ul. Gen. Józefa Bema 99/33
15-370 Białystok

PARTNER: ACER Konrad Wójcik
ul. Bema 100B m 31
15-370 Białystok

5.266.200,00

30.04.2020 r.

24 miesiące /

60 miesięcy

30 dni

 

Przypominam, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni tj. do dnia 15.01.2018 r. od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg Załącznika Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2018-01-10