Zamówienie Nr Izp.271.61.2016 z dnia 2017-01-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 roku

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 roku
Numer Izp.271.61.2016
Data wydania 2017-01-02

Izp.271.61.2016

Ogłoszenie nr 363 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Bielsk Podlaski: Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 357092-2016

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1, 17100   Bielsk Podlaski, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 roku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Izp.71.61.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków. 1.1.PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 1.2.PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Bielska Podlaskiego od chwili podpisania umowy. 1.3.Punkt musi być utworzony na terenie o powierzchni co najmniej 500 m2 . 1.4.Lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta Bielsk Podlaski oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady. 1.5.PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, powinien być wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów oraz urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 1.6.Teren PSZOK powinien być wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar. 1.7.Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną z treścią Regulaminu PSZOK. Wykonawca ma obowiązek podania nr telefonu kontaktowego do pracownika obsługi PSZOK oraz umieszczenia go na tablicy informacyjnej i na swojej stronie internetowej. 1.8.Wykonawca w ramach prowadzonej działalności PSZOK zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu przyjmowania odpadów oraz obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska i w tym zakresie będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 1.9.Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne – to także obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834 ze zm.). 1.10.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: 1)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), 2)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868), 3)Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 ze zm.), 4)Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art.41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.) oraz posiadać wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 1.11.Po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk. 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy: 2.1.Przyjmowania, zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/94/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski, do PSZOK (od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski) następujących rodzajów odpadów po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub potwierdzenia zapłaty czynszu w zabudowie wielorodzinnej za bieżący okres rozliczeniowy tj.: 1)przeterminowanych leków; 2)chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych; 3)zużytych baterii i akumulatorów; 4)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych; 5)odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli; 6)zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj.: a)z samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku, b)z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich; 7)opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach; 8)tworzyw sztucznych; 9)opakowań metalowych; 10)opakowań wielomateriałowych; 11)makulatury i tekstyliów; 12)szkła białego i kolorowego; 13)„zielonych” odpadów komunalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 200kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj.: trawy, liści, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzi o długości do 1m oraz choinek z okresu świątecznego; 14)komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj. gruzu ceglanego, betonowego, materiałów ceramicznych, drewna, usuniętych fragmentów tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne. 2.2.Przekazywania zebranych odpadów po zgromadzeniu dostatecznej ich ilości podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2.3.Wyposażenia PSZOK w dostateczną ilość pojemników lub kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów. 2.4.Udostępniania PSZOK mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski przez cały rok w dniach: wtorek - sobota w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 2.5.PSZOK może funkcjonować w dwóch odrębnych miejscach. Drugi punkt (jeżeli zostanie utworzony) powinien być otwarty min. dwa dni w tygodniu. 2.6.Zapewnienia obsługi PSZOK przez pracowników odpowiedzialnych za odbiór, umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. 2.7.Zbierania przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Dopuszcza się, aby odpady takie jak odpady wielkogabarytowe, zużyte opony były magazynowane bezpośrednio na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym. Stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem odpadu, który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów. 2.8.Zapewnienia wywozu zgromadzonych odpadów z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników i kontenerów przeznaczonych na odpady oraz utrzymanie porządku na terenie PSZOK. 2.9.Prowadzenia rejestru przyjętych odpadów z wyszczególnieniem informacji o: 1)rodzaju i ilości dostarczonych odpadów, 2)adresie nieruchomości, z której odpady pochodzą, 3)dacie dostarczenia odpadów. 2.10.Przedkładania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: 1)nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK, 2)imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK, 3)imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania z nr telefonu kontaktowego, 4)okres, za który jest składane sprawozdanie, 5)rodzaju i ilości przyjętych do PSZOK odpadów, 6)informacja o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 2.11.Przedkładania Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z art.9na ust.1-3 oraz art.9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 ze. zm.). Do sprawozdań Wykonawca załączy kserokopię kart przekazania odpadów, potwierdzające sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów. 2.12.Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.). 2.13.Przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 2.14.Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające dysponowanie instalacją mogącą przyjąć odpady zebrane w PSZOK lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów zebranych w PSZOK przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. umowę lub pisemne zapewnienie (oświadczenie). Wykonawca powyższe dokumenty przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: obsługa klientów korzystających z PSZOK. 3.1.Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1666). 3.2.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3.3.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt.2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, 3.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3.5.Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art.29 ust.3a ustawy Pzp).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511200-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT300000.00
WalutaPL


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ,  pk@pkbielsk.pl,  ul.Studziwodzka 37,  17-100,  Bielsk Podlaski,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 335664
Oferta z najniższą ceną/kosztem 335664
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 335664
Waluta: PL

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-01-02

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-01-02