Zamówienie Nr Izp.271.6.2017 z dnia 2017-02-24 - ROZPOZNANIE CENOWE na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ROZPOZNANIE CENOWE na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.6.2017
Data wydania 2017-02-24

Bielsk Podlaski, dnia 24.02.2017 r.

Izp.271.6.2017

 

ROZPOZNANIE CENOWE

na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy).

 

1.     ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Regon: 050658982, NIP: 5432066155

www.bielsk-podlaski.pl

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

tel. 85 7318100, faks: 85 7318150

 

2.     Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do rozpoznania cenowego.

 

3.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt, która została określona w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do rozpoznania cenowego.

 

4.     Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisem w ust.5.

 

5.     Kryteria, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena – 80% (80 pkt.)

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

                 najniższa cena oferty brutto spośród ważnych ofert

                ---------------------------------------------------------------------  x   80

                                     cena badanej oferty brutto

Termin realizacji zamówienia – 20% (20 pkt.)

a)         Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia 25 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 0 pkt.

b)        Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia 20 dni od daty podpisania umowy otrzyma 10 pkt.

c)         Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia 15 dni od daty podpisania umowy otrzyma 20 pkt.

Za kryterium „termin realizacji zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

UWAGA: Wykonawca w Załączniku Nr 1 (Formularz ofertowy) zobowiązany jest wskazać termin realizacji zamówienia. W przypadku braku wskazania terminu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia 25 dni i otrzyma 0pkt.

 

Łączna ilość punktów będzie liczona jako suma uzyskanych punktów w kryterium „cena” oraz „termin realizacji zamówienia”. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

 

6.       Za przedmiot dostawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego (określone w Załączniku Nr 2 – Formularz cenowy) wraz z kosztami transportu, rozładunku i montażu.

 

7.       Ofertę należy sporządzić wg lub na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy załączyć Formularz cenowy wg Załącznika Nr 2.

 

8.       Osoba do kontaktu:

1)       w sprawach merytorycznych – Pani Teresa Ostaszewska – tel. 85 7318118.

2)       w sprawach proceduralnych – Pani Ewa Nowicka – tel. 85 7318129.

 

9.       Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 06.03.2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową – decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy.

2.       Formularz cenowy.

3.       Projekt umowy.

KIEROWNIK REFERATU

INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jerzy Bartoszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-02-24

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-02-24