Zamówienie Nr Izp.271.58.2017 z dnia 2017-10-09 - ZAPYTANIE CENOWE na usługę zaprojektowania i wykonania tablic promocyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Tytuł ZAPYTANIE CENOWE na usługę zaprojektowania i wykonania tablic promocyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.58.2017
Data wydania 2017-10-09

Bielsk Podlaski, dnia 09.10.2017 r.

Izp.271.58.2017

 

ZAPYTANIE CENOWE

na usługę zaprojektowania i wykonania tablic promocyjnych dla projektu pn.

„Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający (Beneficjent):

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Regon 050658982, NIP: 5432066155

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

  • 4 szt. tablic promocyjnych dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim
  • ustawienie ww. tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2) Tablice promocyjne powinny zawierać:

  • nazwę Beneficjenta,
  • tytuł projektu,
  • cel projektu,
  • zestaw logo – znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa,

3) Rozmiar oraz rozmieszczenie logotypów powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.html, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Kartą wizualizacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. dokumentami minimalna wielkość tablicy powinna mieć 80 cm x 120 cm.

4) Tablica powinna być zamontowana na dwóch słupach (nogach) stalowych, wykonana z trwałego materiału, np. blachy.

3. Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty – najniższa cena.

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2017r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub przesłać na adres email um@bielsk-podlaski.pl w terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 11:00 i oznaczyć: „Oferta na usługę zaprojektowania i wykonania tablic promocyjnych dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.

6. Załączniki:

1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2) Projekt umowy – Załącznik Nr 2

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Jerzy Bartoszuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-10-09