Zamówienie Nr Izp.271.51.2016 z dnia 2016-11-07 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.51.2016
Data wydania 2016-11-07

Bielsk Podlaski, dnia 07.11.2016 r.

 

Izp.271.51.2016

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r.

z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu

w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski”

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) informuje, że:

1)       na sfinansowanie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: na 2016 r. – 297.598,00 zł, na 2017 r. – 450.000,00 zł.

2)       do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 07.11.2016 r. godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

KONSORCJUM FIRM:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

– LIDER KONSORCJUM

ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

– PARTNER KONSORCJUM

ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

Posypanie ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 – 3,89

31.12.2017 r.

30 dni

Posypanie  ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 – 4,54

Posypanie  ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem – 5,18

Posypanie  ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem – 5,83

Dyżur operatora solarki na bazie Wykonawcy – 25,92

Dyżur domowy operatora solarki – 12,96

Praca piaskarki – 207,36

Praca pojazdu z pługiem – 285,12

Praca równiarki – 311,04

Praca spychacza – 259,20

Praca pługa wirnikowego – 453,60

Praca koparki przy wywozie śniegu – 220,32

Praca ładowarki przy wywozie śniegu – 246,24

Praca wywrotki przy wywozie śniegu – 220,32

Praca pracownika fizycznego przy wywozie śniegu – 64,80

30% mieszanka piaskowo-solna – 207,36

 

Przypominam, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni tj. do dnia 10.11.2016 r. od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg Załącznika Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2016-11-07

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-11-07

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-11-07