Zamówienie Nr Izp.271.5.2017 z dnia 2017-03-13 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Tytuł ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa
Numer Izp.271.5.2017
Data wydania 2017-03-13

Bielsk Podlaski, dnia 13.03.2017 r.

Izp.271.5.2017

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim

– dokumentacja projektowa

 

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 Pytanie 1:

Czy w ramach niniejszego zamówienia należy również zaprojektować brakujące przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne do granicy pasa drogowego ulic Warzywnej oraz Pogodnej oraz ująć ten koszt przy wycenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 1:

W ramach niniejszego zamówienia nie należy projektować brakujących przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych do granicy pasa drogowego ulic Warzywnej i Pogodnej. W związku z powyższym nie należy ujmować dodatkowego kosztu przy wycenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 2:

Objęty niniejszym zamówieniem kanał deszczowy do zaprojektowania według zapisów SIWZ i określonym zakresem opracowania zakończy się na skrzyżowaniu ulicy Pogodnej z drogą wojewódzką – ulicą Białowieską, a odprowadzenie wód opadowych z kanału deszczowego do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej jest niemożliwe, gdzie Zamawiający przewiduje odprowadzenie tych wód oraz czy koszty takiego opracowania projektowego należy doliczyć do ceny oferty?

Wg Rozdziału III SIWZ ust.1 lit. F „Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami 1-2-3 (długość łączna ok. 1300 m)”. zaś „Zakres terenu objętego opracowaniem oznaczono na mapie – Załącznik Nr 8.1.1 i Załącznik Nr 8.1.2 do SIWZ”. Zakres ten nie obejmuje jednak terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej, którym możliwe jest odprowadzenie wody z projektowanego kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta. Ma to wpływ na wycenę oferty spowodowane opracowaniem dodatkowej mapy do celów projektowych, dłuższego kanału deszczowego, dodatkowych uzgodnień, wyjście poza Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego itp.

Odpowiedź 2:

Zamawiający w ramach zadania przewiduje zaprojektowanie przez Wykonawcę kompleksowego uzbrojenia i zagospodarowania terenu na wskazanym, w załączniku graficznym do SIWZ, zakresie określonym liczbami 1-2-3. Jednak oczywistym jest, że dla zaprojektowanych poszczególnych sieci i elementów zagospodarowania terenu, w celu prawidłowego ich funkcjonowania, w razie potrzeby należy przewidzieć powiązanie z istniejącą infrastrukturą na terenie przyległym do obszaru wskazanego w przedmiotowym zamówieniu. Zatem w tym przypadku, przy wycenie oferty należy dodatkowo uwzględnić koszt zaprojektowania ewentualnego odcinka kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej w celu prawidłowego odprowadzenia wód.

 BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-03-13

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-03-13