Zamówienie Nr Izp.271.39.2017 z dnia 2017-07-28 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. CZĘŚĆ I - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście, CZĘŚĆ II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. CZĘŚĆ I - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście, CZĘŚĆ II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.
Numer Izp.271.39.2017
Data wydania 2017-07-28

Bielsk Podlaski, dnia 28-07-2017 r.

 

Izp.271.39.2017

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. CZĘŚĆ I  -  Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Warzywnej w  Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście, CZĘŚĆ II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika  łączącego  ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póż. zm.) Miasto Bielsk Podlaski informuje, że w przetargu nieograniczonym dla CZĘŚCI I  -  Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Warzywnej w  Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście, została wybrana oferta  złożona przez:

 

EMPROJ Michał Krasowski

ul.Sikorskiego 6 m. 104,

15-667 Białystok

           

Cena oferty -  3 321,00 zł brutto

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt.

okres rękojmi – 10 pkt.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 70,00 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o zgłoszenie się  do tut. urzędu w celu podpisania umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia .

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-07-28