Zamówienie Nr Izp.271.38.2017 z dnia 2017-08-30 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.38.2017
Data wydania 2017-08-30

Bielsk Podlaski, dnia 30.08.2017 r.

Izp.271.38.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”

 

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”, za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:

P.W. IZBICCY Aneta Małgorzata Izbicka
Milowa 24, 15-591 Białystok

cena ofertowa brutto: 132.391,05 zł
okres gwarancji: 60 miesięcy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.) w kryteriach oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto /

punktacja

okres gwarancji /

punktacja

Łączna punktacja

 

1

 

P.W. IZBICCY Aneta Małgorzata Izbicka

ul. Milowa 24, 15-591 Białystok

132.391,05 zł

60 pkt.

60 miesięcy

40pkt.

100 pkt.

 

2

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

FIGO-BRUK Filip Gola

ul. Blokowa 14/18, 15-788 Białystok

160.479,95 zł

49,50 pkt.

60 miesięcy

40pkt.

89,50 pkt.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-08-30

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-08-30

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-08-30