Zamówienie Nr Izp.271.32.2017 z dnia 2017-06-16 - Rozpoznanie cenowe na wykonanie sieci komputerowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”

Tytuł Rozpoznanie cenowe na wykonanie sieci komputerowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.32.2017
Data wydania 2017-06-16

Bielsk Podlaski, dn. 16.06.2017 r.

Izp.271.32.2017

 

Rozpoznanie cenowe na wykonanie sieci komputerowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1

dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy).

 

  1. Zamawiający

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 7318100, fax: 85 7318150

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

NIP 543 20 66 155, Regon 050658982

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci komputerowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

2.2.    W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

a)       roboty pomocnicze związane z ułożeniem przewodów i urządzeń,

b)       rozprowadzenie przewodów instalacyjnych,

c)       roboty budowlane,

d)       montaż gniazd, puszek i wyłączników,

e)       montaż szafki Rack i skrzynek bezpiecznikowych.

2.3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączonym projekcie strukturalnej sieci komputerowej z elektryczną instalacją zasilającą (Załącznik Nr 1), kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2) oraz formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3).

2.4.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.08.2017 r.

2.5.    Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres 36 miesięcy.

2.6.    Osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Górski – tel. 85 7318155.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu

3.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

b)       posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c)       posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,

d)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.2.    Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

 

  1. Kryterium oceny ofert

Całkowita cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.

 

  1. Sposób przygotowania oferty

5.1.    Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

5.2.    Oferta winna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg Załącznika nr 3,

- dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz,

- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg Załącznika nr 2.

 

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 i oznaczyć: „Oferta na wykonanie sieci komputerowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt sieci

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Z-CA BURMISTRZA

Bożena Teresa Zwolińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-06-16

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-06-16