Zamówienie Nr Izp.271.21.2017 z dnia 2017-05-05 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim.
Numer Izp.271.21.2017
Data wydania 2017-05-05

Bielsk Podlaski, dnia 05-05-2017 r.

 

 Izp.271.21.2017

 

 

 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim

 

 

 Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

  • w dziale XV pkt.2 siwz dotychczasowy zapis ,,Termin złożenia ofert: do dnia 09.05.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania” otrzymuje brzmienie ,,Termin złożenia ofert: do dnia 11.05.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania”.
  • w dziale XV pkt. 3 siwz dotychczasowy zapis ,,Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111 w dniu 09.05.2017 r. o godz. 10:30”. otrzymuje brzmienie ,,Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111 w dniu 11.05.2017 r. o godz. 10:30”

 

  • dotychczasowy załącznik Nr 7 do SIWZ ( kosztorys ofertowy) zastępuje się załącznikiem Nr 7.1
  • dodaje się załącznik Nr 7.2 do SIWZ

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-05-05

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-05-05