Zamówienie Nr Izp.271.19.2017 z dnia 2017-04-12 - ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIK dla uczestników projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIK dla uczestników projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.19.2017
Data wydania 2017-04-12

Bielsk Podlaski, dnia 12.04.2017 r.

Izp.271.19.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIK dla uczestników projektu
„PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155
tel. 85 7318188, fax. 85 7318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy Pzp).

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie osobiście przez wybranego wykładowcę, trenera szkolenia z zakresu TIK – czas trwania szkolenia – 16 h; ilość osób – 4.

2) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia.

3) Ceny zaoferowane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Termin wykonania zamówienia: po podpisaniu umowy – do 30.06.2017 r. (planowany termin realizacji szkolenia: 13.05.2017 r. i 20.05.2017 r. – szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym).

2) Miejsce realizacji zamówienia: miasto Bielsk Podlaski, w sali wskazanej przez Zamawiającego.

3) Szkolenie zorganizowane będzie w następującym trybie: dni robocze i/lub w weekendy i/lub dni wolne od pracy, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

 

5. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przygotowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu szkolenia, w tym efektów uczenia się jako indywidualny plan działania opracowany dla nauczyciela (indywidualny program do każdego szkolenia);

2) przeprowadzenia zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem;

3) przygotowania i przekazania harmonogramu szkolenia;

4) zapewnienie niezbędnych materiałów zgodnych z programem szkolenia;

5) przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testów dla uczestników szkolenia;

6) wystawienia imiennego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu;

7) zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne i rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych;

8) informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadania;

9) terminowej realizacji zadania;

10) terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia;

11) prowadzenia oraz starannego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez Zamawiającego;

12) współpracy z Zamawiającym.

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Osoby zaangażowane do realizacji niniejszej usługi muszą:

a) posiadać wyższe wykształcenie;
b) posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej – wg Załącznika Nr 2.

2) Oferta musi zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy z danymi teleadresowymi i kontaktowymi;
b) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty i składniki niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;
c) termin realizacji szkolenia (planowany harmonogram);
d) program szkolenia, w tym efekty uczenia się jako indywidualny plan działania opracowany dla nauczyciela;
e) wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń przez osoby przewidziane do realizacji usługi – wg Załącznika Nr 3,
f)  kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego przez osoby przewidziane do realizacji usługi.

3) Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

2) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

3) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

4) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania osoby prowadzącej szkolenie.

5) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

        

9. KRYTERIA OCENY OFERT

1) Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:

a) cena oferty brutto – 90%
b) doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie –10%

2) Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty z zastosowaniem poniższych zasad:

a) kryterium „Cena oferty brutto”

Najwyższą liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia wg następującego wzoru:

 

             Cena brutto najtańszej z ofert

         ------------------------------------------     x 90 pkt.

             Cena brutto oferty ocenianej

 

b) kryterium „Doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie” – zostaną przyznane w skali od 0 do 10 punktów na podstawie załączonej do oferty informacji na temat doświadczenia osoby przewidzianej do prowadzenia szkolenia. W procesie oceny będzie brana pod uwagę ilość godzin szkoleń zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

- do 100 godz. – 0 pkt.
- 101 do 200 godz. – 5 pkt.
- 201 i więcej godz. – 10 pkt.

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów, zgodnie ze wzorem:
łączna ilość punktów = punkty za kryterium „cena oferty brutto” + punkty za kryterium „doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie”
Łączna maksymalna do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 20.04.2017 r. z dopiskiem na kopercie: „OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIK dla uczestników projektu PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W przypadku ofert wysłanych droga pocztową – decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1) w sprawach merytorycznych – Pani Teresa Ostaszewska – tel. 85 7318118,

2) w sprawach proceduralnych – Pani Ewa Nowicka – tel. 85 7318129.

 

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz doświadczenia zawodowego

Załącznik Nr 4A – Projekt umowy – osoba fizyczna

Załącznik Nr 4B – Projekt umowy – działalność gospodarcza

 

Z-CA KIEROWNIKA
REFERATU INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Halina Szatyłowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-04-12

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-04-12

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-04-12