Zamówienie Nr Izp.271.16.2018 z dnia 2018-03-22 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Część I – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 roku, Część II – Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2018 roku, CZĘŚĆ III – Okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Część I – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 roku, Część II – Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2018 roku, CZĘŚĆ III – Okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku
Numer Izp.271.16.2018
Data wydania 2018-03-22

Izp.271.16.2018

Ogłoszenie nr 535323-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Część I – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 roku,

Część II – Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2018 roku,

CZĘŚĆ III – Okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 roku, Część II – Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2018 roku, CZĘŚĆ III – Okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku
Numer referencyjny: Izp.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I – KOSZENIE TRAWNIKÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W BIELSKU PODLASKIM W 2018 ROKU 1. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także za jakość wykonanych robót. Koszenie trawników winno obejmować skoszenie trawy (chwastów itp.) do uzyskania równej powierzchni o wysokości do 3cm nad poziom gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. Planuje się koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 8A do SIWZ (parki, skwery oraz zieleńce w centrum miasta – powierzchnia 144.066m2) 6-krotne w ciągu sezonu wegetacyjnego, w okresie maj-październik. Zakłada się 5-krotne koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 8B do SIWZ (powierzchnia 138.371m2) – w okresie maj-październik. Szacuje się zagrabienie trawników, zebranie i wywóz skoszonej trawy i chwastów z powierzchni 320.000m2. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia trawników powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysiewu nasion chwastów. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia poszczególnych trawników w zależności od aktualnych potrzeb, warunków atmosferycznych (wilgotnościowych) oraz od wielkości posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zadania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawniki w centrum miasta. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków itp.), co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, uwzględniając warunki atmosferyczne. W przypadku zagrabiania powierzchni trawników skoszona i spryzmowana trawa nie może leżeć dłużej niż 2 dni, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Zagrabienie powierzchni trawników będzie zlecane w zależności od zaistnienia takiej potrzeby i posiadanych środków finansowych. 2. Kontrola jakości robót W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z ww. wymaganiami, w tym w szczególności: 1) usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, 2) pilnowanie terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów, 3) skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu, 4) skontrolowanie uprzątnięcia terenu przyległego po zakończeniu koszenia określonej powierzchni trawników (w dniu koszenia). 3. Jednostka obmiaru Jednostką obmiaru wykonanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w zleceniu, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 4. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia pasów drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do koszenia trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : a) kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni – 1szt., b) kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia rowów, skarp i przeciwskarp – 1szt., c) kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, takich jak: przy drzewach, znakach itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych – min. 4szt., d) kosiarki trawnikowe spalinowe – min. 2szt., e) ciągnik z przyczepą załadunkową – 1szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji. 5. Ogólne zasady odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w każdy poniedziałek wykaz trawników wykoszonych w minionym tygodniu. Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych. Odbierane będą poszczególne trawniki (zgodnie ze zleceniem) po wykoszeniu całej zleconej do koszenia powierzchni. Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych. Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac. Jednostką obmiarową wykonanych usług jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy). 6. Podstawa płatności Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie jednostek obmiaru, zgodnie z obmiarem wykazanym w załączonym przez Wykonawcę do protokółu odbioru zestawieniu. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych i wystawionych faktur. 7. Cena jednostki obmiarowej Należy podać następujące ceny jednostkowe: 1) Cena 1m2 koszenia, która obejmuje: - zebranie i wywóz zanieczyszczeń (śmiecie, butelki, gałęzie itp.), - koszenie traw i chwastów, - uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. (w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu), 2) Cena 1m² zagrabienia powierzchni trawników, zebrania i wywozu we własnym zakresie na odległość 5 km skoszonej trawy i chwastów. 8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. 9. Postanowienia dodatkowe Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe zakresy wykonania koszenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed każdorazowym zleceniem usługi. CZĘŚĆ II – KOSZENIE TRAWY I CHWASTÓW NA NIEZAGOSPODAROWANYCH NIERUCHOMOŚCIACH MIEJSKICH W 2018 ROKU 1. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00zł. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość wykonanych robót. Planuje się dwukrotne koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich o łącznej powierzchni około 15 ha dla każdego koszenia. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub stwierdzenia braku konieczności koszenia. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca powinien przystąpić do koszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Pierwsze koszenie winne być zakończone do dnia 30 czerwca, a drugie do 15 października. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Na poszczególne koszenia zostaną wystawione oddzielne zlecenia. Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Odbiór robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu ich wykonania oraz wystawieniu faktur za poszczególne koszenia. Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie powierzchni wykazanych w poszczególnych zleceniach. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie zgodne z wystawionymi zleceniami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z: 1) kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni – 1szt., 2) kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, tj. przy drzewach, słupach itp. – min. 3szt., 3) kosiarki trawnikowej spalinowej – min. 2szt. CZĘŚĆ III – OKOSZENIE SKARP ROWÓW ORAZ RZEKI BIAŁA NA ODCINKACH PARTYCYPACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2018 ROKU 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych zamówieniem z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 zł, 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń za zniszczenie mienia lub upraw, 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość wykonanych robót, 6) Planuje się dwukrotne okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych o łącznej powierzchni 20 465m2 dla każdego koszenia. Powierzchna do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, tj. teren wykluczony w wyniku działalności bobrów, brak konieczności koszenia, itp. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 7) Wykonawca powinien przystąpić do koszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Pierwsze koszenie powinno być zakończone do 30 czerwca, zaś drugie do 15 października 2018r. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Na poszczególne koszenia zostaną wystawione oddzielne zlecenia, 8) Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy), 9) Odbiór robót nastąpi w ciągu 3 dni po pisemnym zgłoszeniu ich wykonania. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kosiarki żyłkowej, spalinowej – min. 2szt., Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż zakresie prac (czynności) dotyczących wszystkich części zamówienia: koszenie, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1502 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7A, 7B i 7C do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Część I – 31.10.2018 r. Część II – 15.10.2018 r. Część III – 15.10.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługi polegające na: - Część I – wykonaniu koszenia trawników o łącznej wartości co najmniej 80.000zł brutto, - Część II – wykonaniu koszenia trawników lub działek o łącznej wartości co najmniej 20.000zł brutto, - Część III – wykonaniu koszenia trawników, działek lub skarp rowów o łącznej wartości co najmniej 5.000zł brutto b) w przypadku wygrania przetargu będzie dysponował co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami w celu wykonania zamówienia: Część I - kosiarka bijakowa do ciągników lub kosiarka samojezdna do koszenia dużych powierzchni – 1szt., - kosiarka wysięgnikowa, doczepna do ciągnika, do koszenia rowów, skarp i przeciwskarp – 1szt., - kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach trudnodostępnych (przy drzewach, znakach itp.), na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych – min. 4szt. - kosiarka trawnikowa spalinowa – min. 2szt., - ciągnik z przyczepą załadunkową – 1szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji. Część II - kosiarka bijakowa do ciągników lub kosiarka samojezdna do koszenia dużych powierzchni – 1szt., - kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach trudnodostępnych (przy drzewach, słupach itp.) – min. 3szt., - kosiarka trawnikowa spalinowa – min. 2szt. Część III - kosiarka żyłkowa spalinowa – min. 2szt. Wartości pieniężne wskazane w ww. dokumentach, mające na celu spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany dokument dla potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp). 2) dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.1). Zapisy pkt.2) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 2) wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia – wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ, złożone w formie oryginału (jeżeli dotyczy). UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm informację z otwarcia ofert na podstawie art.86. ust.5 ustawy Pzp. 4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2. Wszelkie postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 7A, 7B i 7C do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Część I – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I – KOSZENIE TRAWNIKÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W BIELSKU PODLASKIM W 2018 ROKU 1. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także za jakość wykonanych robót. Koszenie trawników winno obejmować skoszenie trawy (chwastów itp.) do uzyskania równej powierzchni o wysokości do 3cm nad poziom gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. Planuje się koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 8A do SIWZ (parki, skwery oraz zieleńce w centrum miasta – powierzchnia 144.066m2) 6-krotne w ciągu sezonu wegetacyjnego, w okresie maj-październik. Zakłada się 5-krotne koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 8B do SIWZ (powierzchnia 138.371m2) – w okresie maj-październik. Szacuje się zagrabienie trawników, zebranie i wywóz skoszonej trawy i chwastów z powierzchni 320.000m2. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia trawników powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysiewu nasion chwastów. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia poszczególnych trawników w zależności od aktualnych potrzeb, warunków atmosferycznych (wilgotnościowych) oraz od wielkości posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zadania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawniki w centrum miasta. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków itp.), co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, uwzględniając warunki atmosferyczne. W przypadku zagrabiania powierzchni trawników skoszona i spryzmowana trawa nie może leżeć dłużej niż 2 dni, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Zagrabienie powierzchni trawników będzie zlecane w zależności od zaistnienia takiej potrzeby i posiadanych środków finansowych. 2. Kontrola jakości robót W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z ww. wymaganiami, w tym w szczególności: 1) usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, 2) pilnowanie terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów, 3) skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu, 4) skontrolowanie uprzątnięcia terenu przyległego po zakończeniu koszenia określonej powierzchni trawników (w dniu koszenia). 3. Jednostka obmiaru Jednostką obmiaru wykonanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w zleceniu, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 4. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia pasów drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do koszenia trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : a) kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni – 1szt., b) kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia rowów, skarp i przeciwskarp – 1szt., c) kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, takich jak: przy drzewach, znakach itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych – min. 4szt., d) kosiarki trawnikowe spalinowe – min. 2szt., e) ciągnik z przyczepą załadunkową – 1szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji. 5. Ogólne zasady odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w każdy poniedziałek wykaz trawników wykoszonych w minionym tygodniu. Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych. Odbierane będą poszczególne trawniki (zgodnie ze zleceniem) po wykoszeniu całej zleconej do koszenia powierzchni. Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych. Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac. Jednostką obmiarową wykonanych usług jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy). 6. Podstawa płatności Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie jednostek obmiaru, zgodnie z obmiarem wykazanym w załączonym przez Wykonawcę do protokółu odbioru zestawieniu. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych i wystawionych faktur. 7. Cena jednostki obmiarowej Należy podać następujące ceny jednostkowe: 1) Cena 1m2 koszenia, która obejmuje: - zebranie i wywóz zanieczyszczeń (śmiecie, butelki, gałęzie itp.), - koszenie traw i chwastów, - uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. (w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu), 2) Cena 1m² zagrabienia powierzchni trawników, zebrania i wywozu we własnym zakresie na odległość 5 km skoszonej trawy i chwastów. 8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. 9. Postanowienia dodatkowe Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe zakresy wykonania koszenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed każdorazowym zleceniem usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część II – Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2018 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II – KOSZENIE TRAWY I CHWASTÓW NA NIEZAGOSPODAROWANYCH NIERUCHOMOŚCIACH MIEJSKICH W 2018 ROKU 1. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00zł. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość wykonanych robót. Planuje się dwukrotne koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich o łącznej powierzchni około 15 ha dla każdego koszenia. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub stwierdzenia braku konieczności koszenia. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca powinien przystąpić do koszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Pierwsze koszenie winne być zakończone do dnia 30 czerwca, a drugie do 15 października. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Na poszczególne koszenia zostaną wystawione oddzielne zlecenia. Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Odbiór robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu ich wykonania oraz wystawieniu faktur za poszczególne koszenia. Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie powierzchni wykazanych w poszczególnych zleceniach. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie zgodne z wystawionymi zleceniami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z: 1) kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni – 1szt., 2) kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, tj. przy drzewach, słupach itp. – min. 3szt., 3) kosiarki trawnikowej spalinowej – min. 2szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

CZĘŚĆ III – Okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III – OKOSZENIE SKARP ROWÓW ORAZ RZEKI BIAŁA NA ODCINKACH PARTYCYPACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2018 ROKU 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac objętych zamówieniem z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 2) ścisła współpraca z Zamawiającym, 3) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 zł, 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń za zniszczenie mienia lub upraw, 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość wykonanych robót, 6) Planuje się dwukrotne okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych o łącznej powierzchni 20 465m2 dla każdego koszenia. Powierzchna do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, tj. teren wykluczony w wyniku działalności bobrów, brak konieczności koszenia, itp. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 7) Wykonawca powinien przystąpić do koszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Pierwsze koszenie powinno być zakończone do 30 czerwca, zaś drugie do 15 października 2018r. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Na poszczególne koszenia zostaną wystawione oddzielne zlecenia, 8) Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy), 9) Odbiór robót nastąpi w ciągu 3 dni po pisemnym zgłoszeniu ich wykonania. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kosiarki żyłkowej, spalinowej – min. 2szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2018-03-22

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2018-03-22