Zamówienie Nr Izp.271.14.2017 z dnia 2017-03-22 - ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.14.2017
Data wydania 2017-03-22

 Bielsk Podlaski, dnia 22.03.2017 r.

 Izp.271.14.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 

„PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy).

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

           Miasto Bielsk Podlaski
           ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
           Regon: 050658982, NIP: 5432066155
           www.bielsk-podlaski.pl
           e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
           tel. 85 7318100, faks: 85 7318150

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie czterech jednodniowych (5-cio godzinnych) wycieczek edukacyjnych do Lasu Pilickiego na ścieżkę edukacyjną „OSUSZEK” dla uczniów biorących udział w zajęciach doskonalących umiejętności i rozwijające kompetencje kluczowe – zajęcia przyrodnicze z Oddziałów Przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacja wycieczki obejmuje: transport, ubezpieczenie, organizację ogniska oraz zakup prowiantu na ognisko.

 

 1. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się zapewnić do każdej wycieczki:

           1)    środek transportu (BUS), który:
                  - powinien posiadać ogrzewanie (klimatyzację),
                  - należy podstawić w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dniu wyjazdu 1 godzinę przed planowanym odjazdem,
                  - posiada wszystkie wymagane opłaty, w tym m. in. drogowe, parkingowe, ubezpieczenie itp.

           2)    zorganizowanie ogniska (wynajęcie miejsca ogniskowego i przygotowanie ogniska),

           3)    zapewnienia wyżywienia (prowiantu) na ognisko:
                 
- dla każdej osoby – ok. 20 dag. kiełbasy, 2 zwykłe bułeczki, 2 kromki chleba, 1 słodka bułka, 1 banan, 1 sok w kartonie o poj. 0,5 l oraz zestaw składający się z talerzyka jednorazowego użytku, kubeczka i sztućców,
                  - dodatkowo dla grupy – 1 opakowanie serwetek, 1 rolka ręcznika papierowego, 1 opakowanie ketchupu łagodnego, 1 opakowanie ketchupu pikantnego, 1 opakowanie musztardy,

           4)    ubezpieczenie NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników wyjazdów:
                   - wartość ubezpieczenia – min. 10.000,00 zł / osobę,
                   - ubezpieczenie NNW powinno obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć Ubezpieczonego,
                   - ubezpieczenie NNW powinno dotyczyć następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży na miejsce realizacji wycieczki, okresie pobytu na wycieczce i w czasie podróży z wycieczki do miejsca zamieszkania,
                   - Wykonawca będzie zobowiązany do objęcia ubezpieczeniem uczestników wyjazdu edukacyjnego w wyznaczonych terminach na podstawie imiennej listy sporządzonej i przekazanej przez Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy – do zrealizowania wyjazdów edukacyjnych, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2017 r. – 4 wycieczki (8 osób w wieku 5-6 lat + 1 opiekun).
  Dokładne daty i harmonogram wycieczek zostaną uzgodnione po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Kryteria, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: najniższa cena.

           Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

 1. Ofertę należy sporządzić wg lub na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W ofercie należy określić cenę brutto oraz podać dane przewoźnika.

 

 1. Osoba do kontaktu:

          1)    w sprawach merytorycznych – Pani Teresa Ostaszewska – tel. 85 7318118.
          2)    w sprawach proceduralnych – Pani Ewa Nowicka – tel. 85 7318129.

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 31.03.2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych w ramach projektu PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową – decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

 

Z-CA KIEROWNIKA
REFERATU INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Halina Szatyłowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-03-22