Zamówienie Nr Izp.271.13.2018 z dnia 2018-03-01 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
Numer Izp.271.13.2018
Data wydania 2018-03-01

Izp.271.13.2018

Ogłoszenie nr 525292-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

 

Miasto Bielsk Podlaski: CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy,

CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
Numer referencyjny: Izp.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy 1) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w okresie letnim chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: a) oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób: - na oczyszczanej powierzchni należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia w tym m.in. papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych, zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości, - zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko, - trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz z pomiędzy kostek i płytek betonowych powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych, - w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub marznącej mżawki w okresie obowiązywania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania gołoledzi z przedmiotowego terenu, śliskość powinna być usuwana za pomocą 30% mieszanki piaskowo-solnej, - Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość, b) opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób: - wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie, - wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane, - zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko, - w okresie wiosennym i jesiennym kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich, - kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku, - Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa. 2) Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania. 3) Wykaz odcinków chodników, placów i parkingów miejskich do oczyszczania w sezonie letnim 2018 r. zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ o powierzchni 20 521 m2, natomiast wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ o powierzchni 900 m2 i 33 kosze. Łączna oczyszczana powierzchnia z obu załączników wynosi 21 421 m2 i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Ilość koszy do opróżniania wynosi łącznie 188 szt. (w tym 3 psie pakiety) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. Może być ona zmieniona w sezonie w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający. 5) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy. 6) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 7) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 2. CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich 1) Zakres świadczonej usługi będzie obejmował mechaniczne oczyszczanie ulic miejskich za pomocą zamiatarki w następujący sposób: a) ulice miejskie powinny być utrzymywane w ciągłej czystości na całej szerokości, b) z powierzchni jezdni powinny być usunięte wszelkie zanieczyszczenia m.in. piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów oraz inne drobne nieczystości, c) w przypadku niemożności usunięcia zanieczyszczeń przez sprzęt mechaniczny, powinny one zostać usunięte ręcznie, d) przy krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa oraz inne chwasty, powinny one zostać usunięte mechanicznie lub za pomocą środków chwastobójczych, e) prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych z uwagi na znikomy ruch pojazdów samochodowych oraz możliwość pylenia i kurzenia, aby zminimalizować te niekorzystne czynniki zamiatanie powinno odbywać się „na mokro” tj. ze zwilżaniem oczyszczanych powierzchni podczas zamiatania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. kilkudniowe opady deszczu, silne wiatry), Wykonawca w celu zapewnienia odpowiedniego stanu czystości ulic, może swoje zadania wykonywać w porze dziennej. 2) Wykaz odcinków ulic o nawierzchni bitumicznej zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ o długości 50481 mb. Wykaz odcinków ulic o nawierzchni betonowej zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ o długości 7165 mb. Łączna długość ulic miejskich z obu załączników do oczyszczania wynosi 57 646 mb. Może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. 3) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i Nr telefonu do umowy. 4) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 5) O konieczności rozpoczęcia prac Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prac (październiki i listopad) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne np. ujemne temperatury i opady śniegu. 6) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 3. Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dla Części I – osoby zatrudnione przy oczyszczaniu chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianiu koszy, dla Części II – osoby zatrudnione przy mechanicznym letnim zamiataniu ulic miejskich. 1) Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108). 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 3) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt.2) powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy (Załącznik nr 9.1 i Załącznik nr 9.2 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu, czy osoba wykonująca określone powyżej czynności jest osobą wskazaną w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt.2). 6) Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności (art.29 ust.3a ustawy).
II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511300-5

90511000-2

90620000-9

90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający w trybie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 2. Zamówienie określone w ust.1 zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji niniejszego zamówienia: 1) Część I – po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. 2) Część II – po podpisaniu umowy do dnia 30.11.2018 r. – Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prac (październiki i listopad) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne np. ujemne temperatury i opady śniegu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 6 do SIWZ 2) Oświadczenia Wykonawcy – wg Załącznika nr 7 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 8 do SIWZ. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje się zmiany do umowy dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umownych cen jednostkowych, określonych w §2 ust.1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień umowy, niestanowiących istotnych zmian niniejszej umowy: 1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numery kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiana osoby koordynatora, numeru telefonu. 3. Każda ze stron obowiązana jest notyfikować taką zmianę niezwłocznie drugiej ze stron. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 9.1 i Nr 9.2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. CZĘŚĆ I – Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy 1) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w okresie letnim chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: a) oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób: - na oczyszczanej powierzchni należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia w tym m.in. papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych, zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości, - zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko, - trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz z pomiędzy kostek i płytek betonowych powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych, - w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub marznącej mżawki w okresie obowiązywania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania gołoledzi z przedmiotowego terenu, śliskość powinna być usuwana za pomocą 30% mieszanki piaskowo-solnej, - Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość, b) opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób: - wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie, - wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane, - zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko, - w okresie wiosennym i jesiennym kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich, - kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku, - Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa. 2) Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania. 3) Wykaz odcinków chodników, placów i parkingów miejskich do oczyszczania w sezonie letnim 2018 r. zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ o powierzchni 20 521 m2, natomiast wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ o powierzchni 900 m2 i 33 kosze. Łączna oczyszczana powierzchnia z obu załączników wynosi 21 421 m2 i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Ilość koszy do opróżniania wynosi łącznie 188 szt. (w tym 3 psie pakiety) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. Może być ona zmieniona w sezonie w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający. 5) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy. 6) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 7) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90511300-5, 90511000-2, 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji niniejszego zamówienia: po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Część nr:

2

Nazwa:

CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ II – Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich 1) Zakres świadczonej usługi będzie obejmował mechaniczne oczyszczanie ulic miejskich za pomocą zamiatarki w następujący sposób: a) ulice miejskie powinny być utrzymywane w ciągłej czystości na całej szerokości, b) z powierzchni jezdni powinny być usunięte wszelkie zanieczyszczenia m.in. piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów oraz inne drobne nieczystości, c) w przypadku niemożności usunięcia zanieczyszczeń przez sprzęt mechaniczny, powinny one zostać usunięte ręcznie, d) przy krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa oraz inne chwasty, powinny one zostać usunięte mechanicznie lub za pomocą środków chwastobójczych, e) prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych z uwagi na znikomy ruch pojazdów samochodowych oraz możliwość pylenia i kurzenia, aby zminimalizować te niekorzystne czynniki zamiatanie powinno odbywać się „na mokro” tj. ze zwilżaniem oczyszczanych powierzchni podczas zamiatania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. kilkudniowe opady deszczu, silne wiatry), Wykonawca w celu zapewnienia odpowiedniego stanu czystości ulic, może swoje zadania wykonywać w porze dziennej. 2) Wykaz odcinków ulic o nawierzchni bitumicznej zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ o długości 50481 mb. Wykaz odcinków ulic o nawierzchni betonowej zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ o długości 7165 mb. Łączna długość ulic miejskich z obu załączników do oczyszczania wynosi 57 646 mb. Może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. 3) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i Nr telefonu do umowy. 4) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 5) O konieczności rozpoczęcia prac Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prac (październiki i listopad) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne np. ujemne temperatury i opady śniegu. 6) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90511300-5, 90511000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji niniejszego zamówienia: po podpisaniu umowy do dnia 30.11.2018 r. – Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prac (październiki i listopad) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne np. ujemne temperatury i opady śniegu.

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2018-03-01

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2018-03-01