Zamówienie Nr Izp.271.11.2017 z dnia 2017-03-17 - ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.11.2017
Data wydania 2017-03-17

Bielsk Podlaski, dnia 17.03.2017 r.

 

Izp.271.11.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu

„PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnymz terenu miasta Bielsk Podlaski”

 

1.         NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155

tel. 85 7318188, fax. 85 7318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

 

2.         TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy Pzp).

 

3.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie przez wybranego wykładowcę, trenera szkolenia:

a)    Część I – szkolenie PECS (poziom 1) – czas trwania szkolenia – 16 h; ilość osób – 5,

b)    Część II – szkolenie SENSOPLASTYKA (Wstęp do sensoplastyki) – czas trwania szkolenia – 4 h; ilość osób – 17,  

c)    Część V – szkolenie „Logorytmika – metoda wspomagania motorykę, słuch i mowę dziecka” – czas trwania szkolenia – 16 h; ilość osób – 3,

d)    Część VI – szkolenie Terapia ręki I i II stopnia – czas trwania szkolenia – 22 h; ilość osób – 1,

e)    Część VII – szkolenie Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie – czas trwania szkolenia – 24 h; ilość osób – 2,

f)      Część VIII – szkolenie Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, czas trwania szkolenia – 16h, ilość osób – 2.

2)    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3)    Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia.

4)    Ceny zaoferowane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

 

4.         TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1)    Termin wykonania zamówienia: po podpisaniu umowy – do dnia 18.09.2017 r. (szczegółowy termin szkolenia zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania uczestnika Projektu do organizowanej przez Wykonawcę grupy szkoleniowej).

2)    Miejsce realizacji zamówienia: poza miejscowością Zamawiającego (nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego).

3)    Zamawiający wymaga, aby szkolenia wymienione w Części I, II, V, VI, VII, VIII zrealizowane zostały w sali szkoleniowej zapewnionej przez Wykonawcę.

4)    Szkolenia organizowane będą w następującym trybie: dni robocze i/lub w weekendy i/lub dni wolne od pracy, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

 

5.         ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    przygotowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu szkolenia, w tym efektów uczenia się jako indywidualny plan działania opracowany dla nauczyciela (indywidualny program do każdego szkolenia);

2)    przeprowadzenia zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem;

3)    przygotowania i przekazania harmonogramu poszczególnego szkolenia/kursu;

4)    zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów oraz bazy lokalowej do wszystkich części zamówienia, odpowiednio do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia;

5)    przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testów dla uczestników szkolenia/kursu;

6)    przygotowanie materiałów do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie;

7)    wystawienia imiennego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu;

8)    zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne i rzetelne przygotowanie i  przekazanie treści dydaktycznych;

9)    informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadania;

10) terminowej realizacji zadania;

11) terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia;

12) prowadzenia oraz starannego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez Zamawiającego;

13) współpracy z Zamawiającym;

14) zapewnienie przerw kawowych – kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, ciastka, woda – wszystkie części;

15) zapewnienie ciepłego posiłku – Część V, Część  VII, Część VIII.

 

6.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)       Osoby zaangażowane do realizacji niniejszej usługi muszą:

a)    posiadać wyższe wykształcenie;

b)    posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w prowadzeniu minimum 3 szkoleń/kursów z wybranego zakresu (tj. Części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, udokumentowaną załączonymi do oferty rekomendacjami/referencjami.

 

7.         DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1)    Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 2, wypełniony w Części, na którą Wykonawca składa ofertę.

2)    Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 3, wypełniony w Części, na którą Wykonawca składa ofertę.

3)    Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń przez osoby przewidziane do realizacji usługi – wg Załącznika Nr 4.

4)    Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego przez osoby przewidziane do realizacji usługi.

5)    Rekomendacje/referencje wystawione przez podmioty zlecające usługi, dotyczące przeprowadzenia szkoleń w przedmiocie zamówienia.

 

8.         SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy), zawierać datę sporządzenia oraz podpis i pieczątkę imienną Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

2)    Oferta musi zawierać:

a)    pełną nazwę Wykonawcy z danymi teleadresowymi i kontaktowymi;

b)    cenę oferty zawierającą wszelkie koszty i składniki niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;

c)    termin realizacji szkolenia (harmonogram);

d)    program szkolenia, w tym efekty uczenia się jako indywidualny plan działania opracowany dla nauczyciela (indywidualny program do każdego szkolenia);

e)    dokumenty wymienione w rozdziale 7 Zapytania ofertowego.

3)    Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

4)    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

9.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1)    Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki oraz koszty cateringu, wynajmu sal dydaktycznych.

2)    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

3)    Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury.

4)    Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców.

5)    Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

        

 

10.      KRYTERIA OCENY OFERT

1)    Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej Części oddzielnie wg poniższych kryteriów:

a)    cena oferty brutto – 70%

b)    doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie/kurs –10%

c)    termin wykonania szkoleń/kursu – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

2)    Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty z zastosowaniem poniższych zasad:

a)    kryterium „Cena oferty brutto”

Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia wg następującego wzoru:

 

              Cena brutto najtańszej z ofert

------------------------------------------     x 70 pkt.

              Cena brutto oferty ocenianej

 

b)    kryterium „Doświadczenie kadry prowadzącej szkolenia/kurs” – zostaną przyznane w skali od 0 do 10 punktów na podstawie załączonej do oferty informacji na temat doświadczenia osoby przewidzianej do prowadzenia szkolenia/kursu, udokumentowanej załączonymi do oferty rekomendacjami/referencjami. W procesie oceny będzie brana pod uwagę ilość szkoleń z wybranego zakresu, tj. Części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

- 3 szkolenia – 0 pkt.

- 4 do 10 – 5 pkt.

- 11 i więcej – 10 pkt.

W przypadku nie dołączenia do oferty rekomendacji/referencji Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w kryterium „Doświadczenie kadry prowadzącej szkolenia/kurs”.

 

 

c)    kryterium „Termin wykonania szkolenia/kursu”

Ocena terminu wykonania szkolenia/kursu zostanie dokonana na podstawie oceny punktowej w skali od 0 do 20 punktów. Podczas oceny będzie brany pod uwagę termin wykonania szkolenia/kursu.

Za kryterium „Termin wykonania szkolenia/kursu” można maksymalnie uzyskać 20 pkt:

- termin wykonania szkolenia/kursu do 18 września 2017 r. – 0 pkt.

- termin wykonania szkolenia/kursu do 15 lipca 2017 r. – 20 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania terminu wykonania szkolenia/kursu w formularzu ofertowym.  W przypadku niewskazania terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie do 18 września 2017 r. i otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

 

3)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów, zgodnie ze wzorem:

łączna ilość punktów = punkty za kryterium „cena oferty brutto” + punkty za kryterium „doświadczenie kadry prowadzącej szkolenia/kurs” + punkty za kryterium „termin wykonania szkolenia/kursu”

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

 

11.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1)    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 27.03.2017 r. z dopiskiem na kopercie: „OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową – decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

2)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

12.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)    w sprawach merytorycznych – Pani Teresa Ostaszewska – tel. 85 7318118

2)    w sprawach proceduralnych – Pani Ewa Nowicka – tel. 85 7318129.

 

13.      ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 4 – Wykaz doświadczenia zawodowego

Załącznik Nr 5a – Projekt umowy – osoba fizyczna

Załącznik Nr 5b – Projekt umowy – działalność gospodarcza

 

Z-CA KIEROWNIKA
REFERATU INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Halina Szatyłowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-03-17

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-03-17