Zamówienie Nr Izp.271.1.2018 z dnia 2018-01-12 - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.1.2018
Data wydania 2018-01-12

Izp.271.1.2018

Ogłoszenie nr 504874-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2. typ projektów: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika  1 , 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim
Numer referencyjny: Izp.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w Bielsku Podlaskim i obejmuje 6 obszarów zlokalizowanych na terenie tego miasta tj. obszar 1 – Park Królowej Heleny przy ul. M. Kopernika, obszar 2 – Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski przy ul. Białowieskiej, obszar 3 – teren przy ul. Jagiellońskiej, obszar 4 – teren przy ul. Sosnowej, obszar 5 – teren przy ul. Studziwodzkiej i ul. Strzelniczej, obszar 6 – teren przy ul. Reja. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Na obszarach objętych zakresem projektu przewidziano wykonanie następujących elementów: 1) Obszar 1: Teren Parku Królowej Heleny Etap 1 - plac przy Urzędzie Miejskim i ul. Kopernika (wyłączony z opracowania) o pow. 0,501 ha Etap 2 – teren przy II Liceum Ogólnokształcącym im. B. Taraszkiewicza o pow. 0,659 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Uzupełnienie nasadzeń zieleni istniejącej z gatunków rodzimych - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Remont elewacji budynku toalety publicznej, poprzez wprowadzenie rusztu zewnętrznego i wprowadzenie nasadzeń pnących, w celu uzyskania efektu zielonej elewacji. Etap 3 – obejmuje tylko tereny zielone o pow. 0,059 ha Pozostałe elementy wyłączone z opracowania. Etap 4 – plac zabaw i siłownia terenowa o pow. 0,151 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Urządzenie terenów zielonych, w tym wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych od strony cerkwi pw. Św. Michała. Etap 5 – amfiteatr istniejący o pow. 0,274 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Urządzenie terenów zielonych, w tym wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych od strony cerkwi pw. Św. Michała. 2) Obszar 2: Teren Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski Etap 6 – część głównej alei parkowej wraz z mostem o pow. 0,106 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Remont mostu istniejącego Etap 7 – Ciek wodny, wraz z terenem po zachodniej stronie parku o pow. 1,458 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Wykonanie nowej alei parkowej na zachodnim brzegu cieku wodnego. - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych od strony zachodniej. - Wykonanie elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, itd. - Wykonanie oświetlenia. - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Remont mostu istniejącego oraz balustrady śluzy wodnej. - Wykonanie nowego ciągu pieszego na przedłużeniu kładki pieszej. - Regulacja skarp brzegowych. Etap 8 – Góra Zamkowa wraz z otoczeniem o pow. 1,108 ha Uwaga: roboty budowlane ujęte w projekcie budowlanym, pozwolenie na budowę z dn. 26.08.2009 nr AS.7.351-425/08/09, dotyczące Góry Zamkowej nie dotyczą niniejszego postępowania przetargowego. Niniejsze opracowanie będzie obejmować: - Urządzenie terenów zielonych, w tym wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych od strony wschodniej - Wprowadzenie ekspozycji zmiennej, np. z lokalnej rzeźby. Etap 9 – Teren parkowy centralny o pow. 1,424 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Uzupełnienie nasadzeń zieleni istniejącej z gatunków rodzimych - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. Etap 10 – obejmuje tylko tereny zielone o pow. 0,223 ha Pozostałe elementy wyłączone z opracowania. Etap 11 – amfiteatr projektowany (wyłączony z opracowania) o pow. 0,460 ha Etap 12 – teren parkowy wschodni o pow. 1,2509 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Uzupełnienie nasadzeń zieleni istniejącej z gatunków rodzimych - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych od strony zachodniej. 3) Obszar 3: Teren przy ul. Jagiellońskiej Etap 13 – teren przy ul. Jagiellońskiej o pow.1,2863 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Wykonanie ścieżki tematycznej wraz z pomostami, tablicami informacyjnymi i punktem widokowym. - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych, wprowadzenie zieleni wolno rosnącej w tym łąk kwiatowych. - Wykonanie elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, itd. - Wykonanie oświetlenia. - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Regulacja skarp brzegowych wraz z urządzeniem nowych nasadzeń z gatunków rodzimych. - Rezerwacja terenu (np. pod budowę siłowni terenowej / altany parkowej) 4) Obszar 4: Teren przy ul. Sosnowej Etap 14 – Teren przy ul. Sosnowej o pow. 0,953 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych, - Wykonanie elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, itd. - Wykonanie oświetlenia. - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Wykonanie nawierzchni i utwardzeń. - Wykonanie boiska trawiastego 5) Obszar 5: Teren przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej Etap 15 – Teren przy ul. Studziwodzkiej/ Strzelniczej o pow. 0,665 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych, wprowadzenie zieleni wolno rosnącej w tym łąk kwiatowych. - Wykonanie elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, itd. - Wykonanie oświetlenia. - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Wykonanie nawierzchni i utwardzeń. - Regulacja skarp brzegowych wraz z urządzeniem nowych nasadzeń z gatunków rodzimych. 6) Obszar 6: Teren przy ul. Reja Etap 16 – Teren przy ul. Reja o pow. 0,261 ha W etapie tym należy wykonać następujące elementy: - Urządzenie terenów zielonych, wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych, - Wykonanie elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, itd. - Wykonanie oświetlenia. - Stworzenie stanowisk lęgowych poprzez wprowadzenie osadzeń gniazd, budek dla ptaków, karmników. - Wykonanie nawierzchni i utwardzeń. 4. Teren przeznaczony pod inwestycję w obszarze 1, 2 i 3 znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta. 5. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu, uwzględniający rozmieszczenie terenów zielonych, elementów małej architektury, oświetlenia, nawierzchni, innych elementów będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskać akceptację na użyte materiały i urządzenia. 6. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne, zezwalające na rozpoczęcie robót, 2) dostarczyć i dokonać budowy i montażu elementów małej architektury, oświetlenia, nawierzchni oraz innych elementów, będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową, 3) wykonać roboty budowlane, 4) uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia do użytkowania. 7. Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1) projekt budowlany – 5 egz. + CD /JPG/ – opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 2) projekt wykonawczy 3 egz. + CD /JPG/ – opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332), 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egz. + CD ( MS WORD) – przez którą należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 4) informacje BIOZ – 5 egz. + CD (pdf), 5) operat wodnoprawny - 2 egz.+ CD (pdf), 6) opracowanie, dotyczące badań geotechnicznych gruntu - 2 egz. + CD (pdf), 7) projekt organizacji ruchu - 3 egz. + CD (pdf), 8) przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 2 egz. + CD (w formacie Excel) - opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389), 9) wersję elektroniczną ww. dokumentacji – 1 egz. Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej (pliki nie większe niż 10 Mb. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art.29 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy, zobowiązany jest wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 8. W przypadku, gdy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Pzp (co ma na celu wskazanie parametrów jakościowych), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych PFU. 9. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych wymienionych w rozdziale III ust.3 (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wymaga zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 ze zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 10. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2. typ projektów: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych). Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nie przyznania środków finansowych, które miały być przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233161-5

45233162-2

45212120-3

45311200-2

03419100-1

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) dokumentacja projektowa – do dnia 31.10.2018 r. 2) roboty budowlane – do dnia 30.04.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę lub roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazywanych przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie zarówno wskazanie jednej wymaganej roboty o wartości co najmniej 500.000,00 zł, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości wynosi min. 500.000,00 zł. W kwocie o której mowa powyżej, każdorazowo można uwzględnić również niezbędną infrastrukturę służącą urządzeniu obiektów (mała architektura, place zabaw, infrastruktura techniczna, ogrodowa, parkowa itp. jeżeli była elementem zorganizowanego urządzenia terenu zielonego).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany dokument dla potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp). 2) dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.1). Zapisy pkt.2) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ, złożone w formie oryginału (jeżeli dotyczy), UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. 3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty , do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja na zieleń

20,00

Gwarancja na pozostałe elementy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy, 8) zmianę warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 9) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy, 10) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń i rozwiązań projektowych PFU nastąpić mogą w następujących sytuacjach: 1) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 3) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub techniczne obiektywnym charakterze. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.1-4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 ust.1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W tym celu Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą wpływa wyżej wymienionych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztów. 7. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.6 do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Waloryzacja dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów. 8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 9. Wszelkie postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2018-01-12

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2018-02-06

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2018-01-12