Zamówienie Nr Izp.271.42.2016 z dnia 2016-07-27 - Rozpoznanie cenowe na usługę zaprojektowania i wykonania tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

Tytuł Rozpoznanie cenowe na usługę zaprojektowania i wykonania tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.
Numer Izp.271.42.2016
Data wydania 2016-07-27

 

Bielsk Podlaski, 27-07-2016r.

Izp.271.42.2016

 

Rozpoznanie cenowe na usługę zaprojektowania i wykonania  tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja  Przedszkola Nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający (Beneficjent):

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Regon 050658982

NIP 5432066155

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie :

 1. tablicy informacyjnej  1 szt.,
 2. tablicy pamiątkowej 1 szt. z wykorzystaniem istniejącej tablicy informacyjnej (po zakończeniu realizacji projektu) – 1 szt.,
 3. ustawienie w.w. tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla projektu pn. „Termomodernizacja  Przedszkola Nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”

I . Tablica informacyjna  i pamiątkowa powinna zawierać:

1.nazwę beneficjenta

2. tytuł projektu

3. cel projektu

4. zestaw logo – znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa

5.Rozmiar oraz rozmieszczenie logotypów powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne  z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.html, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Kartą wizualizacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik Nr 2.

- tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

3. Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty – najniższa cena (liczona jako suma wykonania tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej).

4. Termin realizacji zamówienia:

-  tablica informacyjna -   do dnia 08.08.2016r.

- tablica pamiątkowa – do dnia 15.11.2016r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 5, 17-100 Bielsk Podlaski lub przesłać na adres email um@bielsk-podlaski.pl  w terminie do dnia 02.08.2016 r. i oznaczyć: Termomodernizacja  Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - Usługa zaprojektowania i wykonania  tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej .

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
 2. Wzór tablicy informacyjnej – załącznik Nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik Nr 3

 

Kierownik Referatu

Inwestycji i Zamówień Publicznych

Jerzy Bartoszuk

 

 

 

 

 

 

Zał nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:                         ……………………………………………..

                                    ……………………………………………..

Siedziba:                      …………………………………………….

                                     …………………………………………….

Poczta elektroniczna:   …………………………………………….

Strona internetowa:     ……………………………………………..

Nr telefonu i faksu:      ……………………………………………..

REGON:                      …………………………………………….

NIP:                              ……………………………………………..

Zamawiający:

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 085 73 18 100, fax 085 73 18 150

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

NIP: 5432066155

Regon: 050658982

 

Ja/My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………

 

1.Składamy niniejszą ofertę na usługę zaprojektowania i wykonania  tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja  Przedszkola Nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”   w cenie:

 • Tablica informacyjna – 1 szt.

cena netto: …………………zł

podatek VAT…………………..zł

cena brutto: ……………….……zł

 • Tablica pamiątkowa – 1 szt.

cena netto: …………………zł

podatek VAT…………………..zł

cena brutto: ……………….……zł

Łącznie – netto ………………… zł + VAT …………. zł= …………….. zł brutto

2. Termin realizacji zamówienia:

-  tablica informacyjna -   do dnia 08.08.2016r.

- tablica pamiątkowa – do dnia 15.11.2016r.

3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,

4.Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.

 

                                                                             Pieczęci i podpisy osób upoważnionych

                                                                             do reprezentowania Wykonawcy:

Miejscowość i data

……………………………….                                                                                    ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Projekt UMOWY

 

Umowa

 

 

W dniu ……………….. roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy:

 Miastem Bielsk Podlaski zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - Jarosława Borowskiego

a

……………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ……………………………………..

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U.             z 2015r.  poz.2164) została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zaprojektowania i wykonania:

 1.  tablicy informacyjnej ( 1szt.),
 2. tablicy pamiątkowej ( 1szt.) z wykorzystaniem istniejącej tablicy informacyjnej,
 3. ustawienie ww. tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla projektu pn.: „Termomodernizacja  Przedszkola Nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

 

§ 2

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy stosować się do zaleceń i wskazówek Zamawiającego. Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego co do projektu tablicy informacyjnej  i  pamiątkowej.

2. Rozmiar, kolor oraz rozmieszczenie logotypów powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.html,Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Kartą wizualizacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

3. Materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania tablic Wykonawca dostarcza we własnym zakresie, z zastrzeżeniem wykorzystania istniejącej tablicy informacyjnej

 

 

§ 3

 

1. Strony uzgadniają następujący termin realizacji:

-  tablica informacyjna –do 08.08.2016r.

-  tablica pamiątkowa - do 15.11.2016r.

2. Projekty tablic winny być przedstawione Zamawiającemu w terminie umożliwiającym ich późniejszą terminową realizację.

3. Zamawiający dokona oceny projektu do akceptacji w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia mu projektu.

4. Wszelkich poprawek w projekcie oraz wykonaniu tablic, Wykonawca  dokona w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

 

§ 4

 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) cena brutto ( 1 szt. tablicy informacyjnej  + 1 szt. tablicy pamiątkowej) –

 

…………………………………………………………………………………………… zł

 

Słownie : …………………………………………….……………………………………..

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę jest odbiór wykonanej usługi protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie strony.

3Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………………………. w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby  Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 5432066155 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.

6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania poprawek wymienionych w § 3 ust. 4

 

 

§ 5

 1. Przedmiot umowy objęty jest rękojmią na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

2.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej za niewykonanie tablicy w terminie   w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia – odrębnie dla każdej z tablic.

3.W  przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto

 1. W  przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , Zamawiający  

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

 

 

§ 6

1. Załącznikami do niniejszej umowy jest:

- rozpoznanie cenowe

- oferta Wykonawcy

2. W sprawach nieujętych w umowie zastosowanie ma Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2016-07-27

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-07-27

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-07-27