Zamówienie Nr Izp.271.27.2016 z dnia 2016-07-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.27.2016
Data wydania 2016-07-11

Izp.271.27.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 136108-2016 z dnia 2016-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1.Przedmiotem zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim są roboty budowlane w zakresie: 1)CZĘŚĆ I - roboty budowlane, - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,...
Termin składania ofert: 2016-06-14


Bielsk Podlaski: Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 128777 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136108 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim są roboty budowlane w zakresie: 1)CZĘŚĆ I -roboty budowlane, -wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, -wentylacja mechaniczna, -wewnętrzna instalacja zimnej wody, ciepłej wody, ppoż., -instalacja elektryczna. 2)CZĘŚĆ II -roboty budowlane, -wentylacja mechaniczna, -instalacja elektryczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. 2.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 4.Roboty winne być realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.24.00-7, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych WIST Halina Wysocka, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1518570,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1593484,24
  • Oferta z najniższą ceną: 1469380,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1615613,59
  • Waluta: PLN .

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2016-07-11

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-07-11

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-07-11