Zamówienie Nr Izp.271.39.2016 z dnia 2016-07-06 - Przetarg nieograniczony pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.39.2016
Data wydania 2016-07-06

Izp.271.39.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 122933 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w zakresie: 1)budowy boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - 924m², 2)budowy boiska do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej - 600m², 3)budowy el o chwytu h=4m - 26m, 4)budowy drenażu z rur z tworzyw sztucznych Ø80mm - 553,5m, 5)budowy odprowadzenia wód drenażowych z rur PVC Ø160mm - 84,5m, 6)przebudowy przyłącza deszczowego z rur PVC Ø160mm - 80m, 7)remontu istniejącego oświetlenia - 4 słupy z oprawami oświetleniowymi, 8)instalacji monitoringu - 1kpl, 9)wykonania trawnika z rolki - 260m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.21-1, 45.31.61.00-6, 45.31.53.00-1, 45.11.12.40-2, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie: -nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, -nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie są: -poświadczenie, -i inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania w specjalności: a)drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, b)wodno-melioracyjnej lub sanitarnej, c)instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy uproszczony wg załącznika Nr 8 do SIWZ. 3.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Gwarancja i rękojmia - 4

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Przewiduje się zmiany do umowy w następujących przypadkach: 1)szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, 2)okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3)następstwo działania (zaniechania) organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, art., 4)konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany technologiczne, w szczególności: a)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5)pozostałe okoliczności: a)zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. 2.W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust.1 pkt.1-3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5.O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust.1 pkt.1-5. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy. 6.Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2016-07-06

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-07-06